• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Likviditetsstrategi: +0,14% i sep, nyinvesterat i Gränges

STOCKHOLM (Fonder Direkt) En generellt gynnsam utveckling i företagsobligationsmarknaden, med stabila till måttligt fallande kreditspreadar, präglade september månad. I räntefonden Coeli Likviditetsstrategi bidrog särskilt tre fastighetsbolag till en positiv utveckling.

Det skriver fondförvaltaren Gustav Fransson i en månadskommentar.

Fonden noterade en uppgång om 0,14 procent i september, vilket var något bättre än dess jämförelseindex (OMRX T-Bill), som sjönk 0,06 procent. Sedan årsskiftet är fondens avkastning +1,47 procent per den 30 september, medan jämförelseindex noterar -0,58 procent.

Fondutveckling sedan starten i maj 2010. (Källa: Coeli)

Fondutveckling sedan starten i maj 2010. (Källa: Coeli)

I månadskommentaren lyfts Sagax fram som månadens största bidragsgivare. Sagax obligationer utvecklades väl efter att fastighetsbolaget för första gången erhållit en officiell investment grade rating från Moodys, skriver förvaltaren. Han framhäver även att bolaget gjort en större obligationsemission under månaden vilket sänker den genomsnittliga finansieringskostnaden och förlänger förfalloprofilen.

Två andra fastighetsbolag som enligt förvaltaren gav signifikanta bidrag till månadens resultat var Samhällsbyggnadsbolaget och Magnolia Bostad. Detta efter att ha genomfört emissioner av nya fyraåriga obligationer och erbjudit återköp av utestående obligationer, skriver han. Samhällsbyggnadsbolaget genomförde därtill en större emission av efterställda obligationer vilket förvaltaren menar stärker bolagets balansräkning.

Fonden påverkades negativt av Icelandair som enligt förvaltaren fortsatte att handlas svagt efter vinstvarningen som släpptes förra månaden. Gustav Fransson skriver också att det, baserat på bolagets prognos, finns risk för överträdelser mot vissa lånevillkor mot slutet av året men att detta bedöms som “tämligen odramatiskt då bolagets betryggande likviditet och stora andel obelånade tillgångar ger goda möjligheter att hantera situationen”.

Bland de förändringar som gjordes i portföljen nämner förvaltaren en nyinvestering i treåriga obligationer från Gränges samt en investering i ett nytt förlagslån vilket ökade exponeringen mot bland andra Nordea. Det framkommer också att innehaven av obligationer från Sagax och Samhällsbyggnadsbolaget ökades samtidigt som obligationer från Klövern avyttrades.

På makronivå konstateras att de svenska prisökningarna, rensat för stigande energipriser, endast uppgår till drygt 1 procent och uppvisar en fallande trend. Detta trots att Riksbankens statistik i september visade att inflationen som helhet är nära målet på 2 procent.

“Detta tillsammans med signaler om att konjunkturen kan vara på väg att mattas av torde vara problematiskt för Riksbanken - ränteprognosen kan ännu en gång visa sig vara allt för optimistisk”, skriver Gustav Fransson.

Coeli Likviditetsstrategis fem största innehav per den 30 september 2018. (Källa: Coeli) Coeli Likviditetsstrategis fem största innehav per den 30 september 2018. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR