Skagen Kon-Tiki: -1,8% i sep, fyra nya positioner i KV 3

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det tredje kvartalet 2018 präglades av ökad volatilitet på nationell-, sektor- och bolagsspecifik nivå. En hårdare retorik i handelskonflikten mellan USA och Kina samt Kinas avmattande tillväxt, som tyngt risksentimentet, ledde till att aktier på tillväxtmarknader släpade efter deras branschkollegor på utvecklade marknader.

Det skriver fondförvaltarna Cathrine Gether och Fredrik Bjelland i en kvartalsrapport för aktiefonden SKAGEN Kon-Tiki, som primärt investerar på tillväxtmarknader.

Fonden noterade en nedgång om 1,8 procent i basvalutan norska kronor i september, vilket var bättre än dess jämförelseindex (MSCI EM NR USD), som sjönk 3,1 procent omräknat i norska kronor. Sedan årsskiftet är fondens avkastning -15,7 procent per den 30 september, medan jämförelseindex noterar -8,1 procent. Mätt i svenska kronor var fondens utveckling -1,8 procent i september och sedan årsskiftet noteras en nedgång om 8,0 procent.

Förvaltarna konstaterar att tillgångar på tillväxtmarknader under det tredje kvartalet missgynnades av en stark dollar, till följd av stigande räntor, och ökad känslighet för politiska samt penningmässiga förhållanden, vilket var tydligt i Turkiet som drabbades av en betydande värderingsnedgång. På sektornivå gick energi och material starkt till följd av högre priser på olja och cement, medan konsumentsektorn tyngdes av svag utveckling bland fordonsaktier och kinesiska internetaktier. Förvaltarduon argumenterar för, likt vid flera tillfällen tidigare, att den blandade miljön på tillväxtmarknader och de varierande värderingarna skapar goda möjligheter för aktiva förvaltare.

SKAGEN Kon-Tikis bästa respektive sämsta bidragsgivare till avkastningen i det tredje kvartalet 2018. (Källa: SKAGEN Fonder)

SKAGEN Kon-Tikis bästa respektive sämsta bidragsgivare till avkastningen i det tredje kvartalet 2018. (Källa: SKAGEN Fonder)

. Periodens bästa bidragsgivare var svenska Ericsson som fortsatte att gå starkt efter att omstöpningen av bolagets ledning visat sig lyckad, enligt förvaltarna, som skriver att Ericsson presenterade starka kostnadsbesparingar, vilket resulterat i högre brutto- och rörelsemarginal.

En annan stark bidragare återfanns i den koreanska batteritillverkaren Samsung SDI, där bolaget presenterade en rörelsevinst klart över marknadens förväntningar. Detta föranleddes av ökad tillväxt och minskade förluster för produktion av stora batterier, vilka är centrala i förvaltarnas långsiktiga investeringstes, skriver de. Laxodlaren Atlantic Sapphire uppges ha gått starkt under kvartalet efter en lyckad kapitalanskaffning i föregående kvartal, vilket minskat risken i investeringen. Enligt förvaltarna har de erhållit positiva uppdateringar om bolagets verksamhet senaste månaden, varför förvaltarna vidhåller sin tro om långsiktig uppsida i företaget.

Likt i andra kvartalet hölls portföljutvecklingen tillbaka av svaghet på den turkiska marknaden, i synnerhet till följd av exponeringen mot konglomeraten Sabanci och Anadolu Grubu. Trots rörelsemarginaler i dotterbolagen i enlighet med förväntan bidrog sämre finansiella förhållanden och en tilltagande inflation till en depreciering av den turkiska liran, enligt förvaltarna. Sabanci och Anadolu Grubu visade sig genom sin exponering mot Turkiet vara särskilt känsliga mot marknadsförhållandena. Förvaltarna skriver att deras företagsbesök under kvartalet bekräftade deras aningar om företagens utmaningar, och att de kommer att hantera fondens exponering utefter det.

Ett annat innehav som gick svagt under perioden var sydafrikanska Naspers, trots att de tillkännagivit planer för en uppdelning av bolagets verksamhet inom betal-TV. Koncernens konglomeratstruktur och vikt på den sydafrikanska börsen uppges vara en trolig anledning till aktiens substansrabatt. Förvaltarna skriver vidare att de emellertid ser utvecklingen för Naspers som positiv, om än överskuggat av kinesiska Tencents svaga utveckling efter ökat regleringstryck i Kina.

Avseende portföljaktivitet byggdes fyra nya positioner upp under tredje kvartalet. Först ut är det Kanadalistade gruvbolaget Ivanhoe som kontrollerar en av de mest betydelsefulla kopparfyndigheterna i nutid, skriver förvaltarna. Vidare tog fonden en position i det mexikanska petrokemibolaget Mexchem, som ser ut att kunna dra nytta av både högre råvarupriser och värdeskapande produkter i verksamheten, fortsätter förvaltarna. Fonden tog även en ny position i Ping An efter ett tidigare svagt aktiepris, vilket förvaltarduon bedömer vara oberättigat. Sist men inte minst återvände fraktbolaget Euronav till portföljen. Euronav fanns i portföljen mellan 2015-2017 och har idag utnyttjat nedgången inom industrin genom kontracykliska investeringar i kombination med en stabil balansräkning, skriver Cathrine Gether och Fredrik Bjelland.

Förvaltarna upplyser, som innan, att utsikterna i de turkiska innehaven har förändrats, varför fonden sålt sitt innehav i Sabanci. Även om det inte finns några bevis idag för att Sabancis verksamhet går sämre, ser förvaltarna begränsade möjligheter till att deras konglomeratrabatt kommer att minska.

SKAGEN Kon-Tiki utgörs idag av 46 innehav med ett viktat P/E-tal på under 9 för 2019, och ett P/BV-tal på 1 för innevarande år, vilket innebär en rabatt på 20 respektive 35 procent, skriver förvaltarna. Förvaltarna avslutar att de därmed ser en fortsatt signifikant uppsida för fonden.

SKAGEN Kon-Tikis tio största innehav per den 30 sep 2018. (Källa: SKAGEN Fonder)

SKAGEN Kon-Tikis tio största innehav per den 30 sep 2018. (Källa: SKAGEN Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR