• UPPDRAGSARTIKEL

UB EM Frontier Real Assets A: Förvaltarintervju Aki Kostiander

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktieindex för såväl tillväxt- som gränsmarknader noterar avsevärda nedgångar hittills i år, där MSCI Emerging Markets Net Index backat 10,6 procent per den 11 oktober. De orsaker som ofta lyfts fram inkluderar att en stark amerikansk dollar slår mot länder med höga dollarskulder, högre räntor samt global handelskonflikt, där tillväxtmarknadsbjässen Kina står i centrum.

Fonder Direkt har träffat fondförvaltaren Aki Kostiander från United Bankers, som pekar på att det trots denna volatila miljö finns sätt att skapa en över tid stabil avkastning på dessa marknader, och dra nytta av långsiktiga trender såsom växande befolkningar.

Aktiefonden UB EM Frontier Real Assets A investerar i bolag med reella tillgångar inom fastigheter och infrastruktur på tillväxt- och gränsmarknader, och man har valt att helt exkludera de indextunga pjäserna Kina, Sydkorea och Taiwan. Dessa tre länder väger cirka 55 procent i MSCI:s tillväxtmarknadsindex, och fondens exkluderande är en illustration över dess inriktning att inte utgå från något jämförelseindex i förvaltningsprocessen.

Fonden lanserades den 30 maj 2018, och har sedan dess sjunkit 3,4 procent. Jämförelseindex MSCI EM är under samma tidsperiod ned 8,0 procent. Trots oktober månads oro på aktiemarknaderna har fonden från den 1-10 oktober stigit 0,2 procent, medan jämförelseindex sjunkit 3,7 procent. (Källa: Infront)

Fonden lanserades den 30 maj 2018, och har sedan dess sjunkit 3,4 procent. Jämförelseindex MSCI EM är under samma tidsperiod ned 8,0 procent. Trots oktober månads oro på aktiemarknaderna har fonden från den 1-10 oktober stigit 0,2 procent, medan jämförelseindex sjunkit 3,7 procent. (Källa: Infront)

Vad förvaltaren Aki Kostiander och hans medförvaltare Pekka Niemelä letar efter är geografier med en ung och snabbt växande befolkning, där en långsiktig urbaniseringstrend borgar för en stabil och ökande efterfrågan för portföljbolagen. Det räcker dock inte med att ett lands befolkning är växande, rätt förutsättningar och rätt typ av bolag måste finnas på plats för att det ska vara intressant att investera. En sådan förutsättning är att avkastningen på investeringen även kommer den lokala befolkningen till del och är sammanflätad med landets ekonomiska tillväxt.

“Dessa förutsättningar blir sämre om landet ifråga inte har en fungerande demokrati eller juridisk infrastruktur. Det finns många länder som annars skulle vara intressanta men där förutsättningarna för stabil marknadsekonomi inte existerar. Sådana länder finns det till exempel många av i Afrika”, säger Aki Kostiander.

UB EM Frontier Real Assets A står alltså på två ben, som vardera utgör omkring 50 procent av kapitalet. Inom infrastruktur letar man efter bolag som ofta har en monopolliknande ställning på sin marknad. Det kan handla om exempelvis elektricitetförsörjning, järnvägar, vatten & sanitet samt flygplatser. Kort sagt bolag med stabila och förutsägbara kassaflöden, där de geografiskt relaterade riskerna begränsas av att dessa listade bolag är del av en för länderna kritisk infrastruktur och spelar en viktig roll på dess kapitalmarknader, säger förvaltaren.

Inom fastighetsbenet fokuserar fonden på bolag av typen REIT (real estate investment trust), alternativt bolag med REIT-liknande karaktär, som har stabila fastighetsportföljer och en hög utdelning. Enligt Aki Kostiander finns det ingen bestämd fastighetsnisch som fonden fokuserar på.

“Vi försöker hitta en bra balans mellan exempelvis kommersiella fastigheter och hyresfastigheter, men det kan vara svårt i och med att utbudet av listade bolag i dessa länder är begränsat. Vi försöker investera så mycket som möjligt i bolag som har REIT-karaktär, även om vi i vissa fall även behöver investera i utvecklare, så kallade property developers, för att få exponering mot ett visst land”, säger han.

En fråga som dyker upp är hur förvaltarna ser på valutarisken i fonden, i tider då många tillväxtmarknadsvalutor tappat kraftigt i värde mot de större valutorna. Aki Kostiander tillstår att valutarisken är något man alltid måste ha med i beräkningarna och konstaterar att exempelvis devalveringar indirekt kan slå mot avkastningen på kort sikt. Förvaltaren ser dock inte detta som ett stort problem, eftersom en svagare valuta ofta leder till starkare konkurrenskraft och underlättar för tillväxt. När landet ifråga väl återhämtat sig från orsakerna som ledde till valutans nedgång, brukar en återhämtning även i valutakursen ske, resonerar han.

Angående risker avseende politik och korruption framhåller Aki Kostiander att fondens portföljbolag i stor utsträckning är så pass viktiga för ländernas grundläggande funktionsförmåga, att det är osannolikt att politiska förändringar ska kunna få någon större påverkan på verksamheterna. Korruption är något man aldrig helt kan undvika på dessa marknader, men det faktum att innehaven är börsnoterade innebär att de i regel har en betydligt bättre bolagsövervakning än vad som är fallet för onoterade bolag, säger Aki Kostiander.

Fondens tio största innehav per den 30 september 2018. (Källa: UB AM)

Fondens tio största innehav per den 30 september 2018. (Källa: UB AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR