• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Credit Opp: 0,0% i sep, selektiv allokering high yield

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Kreditmarknaderna var starka i september, med generellt minskande riskpremier. Samtliga sektorer levererade meravkastning mot den riskfria räntan, och obligationer med högt beta överpresterade.

Det skriver Martin Dreier och Matthias Lackmann, som förvaltar räntefonden ODDO BHF Credit Opportunities, i en månadsrapport.

ODDO BHF Credit Opportunities var oförändrad i september och har sedan årsskiftet därmed sjunkit 1,39 procent per den 30 september. Jämförelseindex saknas och detta gäller i fondens basvaluta euro. Mätt i svenska kronor var fondens utveckling -2,83 procent i september och sedan årsskiftet noteras en uppgång om 3,60 procent.

Fondutveckling sedan start i december 2013. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fondutveckling sedan start i december 2013. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Förvaltarna konstaterar att nyemitteringsaktiviteten ökade igen i september, men menar att densamma alltjämt är lägre än förväntat hittills i år, och pekar på att efterfrågan var stark i september. Fonden uppges ha tagit del av den ökade aktiviteten under månaden, i form av teckning i emissioner från befintliga investment grade-innehav såsom Engie, Amadeus, Snam, Iren och Abbott Laboratories.

Enligt förvaltarna “absorberades” det mesta som emitterades under månaden väl av marknaden, och en förklaring som ges är att bolag som emitterar nya obligationer erbjuder en premie för att locka investerare. Martin Dreier och Matthias Lackmann anser att de fick möjligheten att öka innehaven i ovanstående bolag billigt, till följd av denna emissionspremie.

Inom high yield-segmentet reducerade fonden sin exponering mot de italienska emittenterna Telecom Italia och CMC under månaden. Istället ökades exponeringen mot kortdaterade hybridobligationer från SES, då förvaltarna förväntar sig att bolaget kommer gynnas inom mobilverksamheten.

Vidare utnyttjades svaghet i dagligvarubolaget Casinos obligationer till att bygga upp en position, enligt förvaltarna, som skriver att bolagets obligationer hamnade under press på grund av insolvensbekymmer hos ägarbolaget Rallye, men att Casino själva har en stark kassaposition.

Förvaltarduon meddelar att fonden håller en hög (om än selektiv med hänsyn till politik i Italien och Storbritannien) allokering mot high yield. Som skäl för detta nämns att tekniska marknadsfaktorer har förbättrats, då utflöden för tillfället har upphört samt att emitteringsaktiviteten är lägre än förväntat.

ODDO BHF Credit Opportunities tio största innehav per den 30 september. Portföljen består av det runda talet 100 positioner. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

ODDO BHF Credit Opportunities tio största innehav per den 30 september. Portföljen består av det runda talet 100 positioner. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR