• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Gl Value: +1,1% i sep, anser värderingsgap vara extremt

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det tredje kvartalet var exceptionellt utmanande för globala värdeinvesterare, och den flexibla aktiefonden Jupiter Global Value tappade 2,3 procent under perioden. En tuff miljö för värdeinvesteringar har varit temat hela året, och som jämförelse steg MSCI World Value Index 1,1 procent under årets nio första månader, medan MSCI World Growth Index ökade 10,6 procent.

Det framgår av en kvartalskommentar från fondförvaltarna Ben Whitmore och Dermot Murphy.

Sett till september noterade fonden en uppgång om 1,1 procent, vilket var bättre än dess jämförelseindex (MSCI ACWI NR USD), som steg 0,4 procent. Sedan årsskiftet är fondens avkastning +3,1 procent per den 30 september, medan jämförelseindex noterar +3,8 procent.

Detta gäller i fondens basvaluta dollar. Mätt i svenska kronor var Jupiter Global Values utveckling -1,6 procent i september och sedan årsskiftet har fonden stigit 12,0 procent.

Förvaltarna konstaterar i kommentaren att den relativa underprestationen för värdeaktier i år inneburit motvind för fonden, och att detta blev särskilt tydligt i det tredje kvartalet. På innehavsnivå gick TP ICAP svagt under kvartalet efter att ha vinstvarnat, och enligt förvaltarna handlar det om att tidigare prognoser varit för optimistiska och att den nu sparkade vd:n överdrivit synergimål. Ben Whitmore och Dermot Murphy anser dock att aktiens fall varit i överkant, särskilt med tanke på att själva verksamheten trummar på hyfsat väl. Aktien handlas nu till under 7,5 gånger sett till EV/EBIT och TP ICAP har inga problem med balansräkningen, skriver de.

Sky New Zealand presenterade under kvartalet ett helårsresultat som enligt förvaltarna slog förväntningarna sett till resultatet i sig, men där antalet prenumerationer föll mer än förväntat, vilket ledde till ett kursfall om hela 20 procent. Portföljteamet konstaterar att bolaget är i en övergångsfas och att man ännu inväntar resultat från åtgärden att sänka priserna på dess baspaket, för att hejda prenumerationsförlusterna. Även här har emellertid Ben Whitmore och Dermot Murphy inte gett upp hoppet om en bättre utveckling, utan tvärtom uppges innehavet ha utökats. Sky New Zealands balansräkning är stark, och aktien handlas till en avkastning på det fria kassaflödet överstigande 19 procent på innevarande år, skriver förvaltarna, som menar att marknaden har prisat in ett alltför pessimistiskt scenario.

Ett annat innehav som inte rosade marknaden i det tredje kvartalet var Barrick Gold och som skäl till aktiens svaghet pekar förvaltarna på ett sjunkande guldpris. Just ett sjunkande guldpris var också delvis anledningen till att Barrick aviserade ett samgående med Randgold Resources, enligt förvaltarna. De anser att aktien, utöver att vara attraktiv på värderingsgrunder, även erbjuder en bra hedge i det fall makromiljön skulle försämras.

Trots ovanstående belastningar på avkastningen fanns även ljuspunkter för fonden i det tredje kvartalet, och förvaltarna lyfter här fram Ericsson samt H&R Block. Det förstnämnda bolaget uppges ha fortsatt sin återhämtning i takt med att 5G-investeringar upplevt momentum. Just momentum är ett bra ord för att beskriva Ericssons kursutveckling i år, då aktien stigit knappa 53 procent.

Skatterådgivaren H&R Blocks aktie återhämtade en stor del av det fall som skedde efter publiceringen av dess helårsrapport i juni, skriver förvaltarna, som meddelar att de ökade fondens position i bolaget efter rapporten. De menar att rapportreaktionen var orättvis och att aktiens påföljande återhämtning ger stöd för den tolkningen.

Förvaltarna konstaterar att det tredje kvartalet var ett av de sämsta för värdestrategier relativ tillväxt sedan år 2000 och hänvisar till data från Bank of America. Värderingsgapet de två kategorierna emellan har nu nått extrema nivåer, enligt förvaltarna. De pekar dock på att liknande situationer historiskt sett har inneburit ett golv, från vilket värderingarna åter närmar sig varandra, och fondteamet anser sammantaget att dagens investeringsmiljö skapar möjligheter för framtiden.

Ben Whitmore och Dermot Murphy resonerar att det är mycket osannolikt att värderingsgapet mellan värde och tillväxt kan öka särskilt mycket mer från dagens nivå, och att ifall fonden får rätt i sin tes bör det ge en betydande medvind åt avkastningen framöver.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR