• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond: +0,16% i okt, låg cyklisk exponering gynnade

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Utmanande utveckling tillsammans med något ökande kreditspreadar präglade den nordiska företagsobligationsmarknaden i oktober. Räntefonden Coeli Nordisk Företagsobligationsfond visade motståndskraft och gynnades av den under året minskade exponeringen mot cykliska bolag.

Det skriver fondens förvaltare Gustav Fransson i en månadskommentar.

Avkastning för Coeli Nordisk Företagsobligationsfond sedan fondens start i juni 2014. (Källa: Coeli) Avkastning för Coeli Nordisk Företagsobligationsfond sedan fondens start i juni 2014. (Källa: Coeli)

Bland fondens bästa bidragsgivare till avkastningen fanns läkemedelsbolaget Orexo, vars obligationer utvecklades väl efter en stark kvartalsrapport som uppvisade en försäljningsökning med 30 procent, skriver förvaltaren. Gustav Fransson skriver att bolaget har en kassa som väl överstiger dess räntebärande skulder, och menar att det indikerar god finansiell ställning hos bolaget. Orexo vann dessutom en patenttvist vilket skyddar bolagets viktigaste preparat under de kommande 13 åren, fortsätter förvaltaren.

En ytterligare positiv bidragsgivare för månaden var flygbolaget Icelandair som tidigare under hösten tyngt resultatet för fonden, men som återhämtat sig något efter en kvartalsrapport i linje med de nedjusterade vinstprognoserna, skriver Gustav Fransson. Trots ett lägre rörelseresultat har bolaget en stark balansräkning, menar förvaltaren. Gustav Fransson tillägger att det lägre rörelseresultatet inneburit att bolaget brutit mot vissa obligationsvillkor, varför förhandlingar om justering av villkor har inletts mellan bolaget och obligationsinvesterarna.

De säkerställda obligationerna från Mariefjärd var ytterligare en betydande bidragsgivare under månaden. Detta föranleddes av att Mariefjärd gått ut med en förfrågan om förändring av villkor, mot ett löfte om borgensåtagande från huvudägaren Tobin Properties, skriver Gustav Fransson.

Bland månadens sämsta bidragsgivare fanns Dometic Group, där utvecklingen drogs ned av den svaga utvecklingen för europeiska krediter, skriver förvaltaren.

Portföljaktiviteterna under månaden präglades bland annat av minskad exponering mot fastighetsbolag. Fonden avyttrade således obligationsinnehaven från Klövern, Hemfosa och Cibus. Gustav Fransson skriver att tilläggsinvesteringar gjordes i bland annat euroutgivna obligationer från Sagax, Marine Harvest och Dometic.

“Månadens portföljförändringar bidrog till en något högre genomsnittlig kreditkvalitet samt en bedömd förbättring av likviditeten i portföljen”, enligt förvaltaren.

Oktober månad kännetecknades av kraftiga kursfall på ledande börser och indikerar farhågor om en kommande avmattning i den globala konjunkturen samt oro över effekterna av stigande räntor i USA, menar förvaltaren.

Riksbanken och ECB valde att hålla sina styrräntor oförändrade i oktober. Den underliggande inflationen (KPIF) var i enlighet med Riksbankens prognos på 1,6 procent på årsbasis, vilket enligt Gustav Franssont ger stöd åt Riksbankens beslut.

Amerikanska Federal Reserve uppges fortsätta med räntehöjningar, enligt protokollet från septembermötet, vilket bedömdes som “hökaktigt” sannolikt har föranlett kursfallen på riskfyllda tillgångar, fortsätter förvaltaren.

På europeiskt håll upplevde Italien fortsatt turbulens där EU-kommissionen valt att inte godkänna landets statsbudget. Vidare sänkte Moodys Italiens kreditbetyg samtidigt som Standard & Poors justerade ned utsikterna från stabila till negativa. Gustav Fransson skriver att detta satte press på euron samt bidrog till fortsatt ökande spreadar mellan italienska och tyska statsräntor.

Turbulensen på aktiemarknader spillde över på kreditmarknader med ökande spreadar och sjunkande obligationspriser, skriver förvaltaren. Vidare rapporterades utflöden från europeiska och amerikanska high yield-fonder vilket bidrog till lägre efterfrågan på företagsobligationer, fortsätter han.

Gustav Fransson avslutar med att prognoser för kommande kvartal justerats ned efter en rapportsäsong där cykliska bolag emellertid presenterat resultat i linje med förväntningar, vilket kan tolkas som att konjunkturen är på väg att mattas av.

Fondens fem största innehav per den 31 okt 2018. (Källa: Coeli) Fondens fem största innehav per den 31 okt 2018. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR