• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Likviditetsstrategi: +0,07% i okt, riskreducering motverkade nedgång

Det negativa stämningsläget på aktiemarknader under månaden gav spridningseffekter till kreditmarknaden, vilket bidrog till en utmanande utveckling och stigande spreadar för nordiska företagsobligationer. Coeli Likviditetsrisk visade dock motståndskraft mot rörelserna och gynnades av en tidigare genomförd riskreducering i portföljen.

Detta framgår av en månadskommentar av Gustav Fransson, förvaltare för den aktivt förvaltade räntefonden Coeli Likviditetsstrategi.

Avkastning för Coeli Likviditetsstrategi och dess jämförelseindex OMRX T-Bill. (Källa: Coeli)

Avkastning för Coeli Likviditetsstrategi och dess jämförelseindex OMRX T-Bill. (Källa: Coeli)

Bästa bidragsgivaren till avkastningen i oktober var läkemedelsbolaget Orexo. Bolagets obligationer lyfte efter att Orexo släppt en stark rapport för det tredje kvartalet och uppvisade en försäljningsökning om 30 procent, skriver Gustav Fransson. Förvaltaren skriver vidare att bolagets finansiella ställning är god och att kassaflödet överstiger de räntebärande skulderna markant. Ytterligare positiva händelser för bolaget som Gustav Fransson belyser är att Orexo vann en patenttvist vilket skyddar bolagets viktigaste preparat i ytterligare 13 år.

Flygbolaget Icelandair som tyngt portföljen under hösten återhämtade sig en aning efter att bolaget presenterat en rapport i linje med de nedjusterade vinstprognoserna, skriver förvaltaren. Till följd av ett lägre rörelseresultat har bolaget brutit mot vissa obligationsvillkor, varför förhandlingar har inletts avseende revidering av dessa villkor, fortsätter förvaltaren. Vidare menar Gustav Fransson att bolagets balansräkning är stark trots ett fallande rörelseresultat.

Bland portföljens sämsta bidragsgivare fanns obligationer från Nordea vilka utvecklades negativt, i enlighet med svag utveckling i efterställda obligationer från nordiska banker. Gustav Fransson skriver att bidragande faktorer var det urholkade risksentimentet kombinerat med oro över att penningtvättshärvan i Estland kan involvera fler banker.

Kursnedgångar för flera obligationer kompenserades under månader av räntekuponger vilket mildrade resultatpåverkan, skriver Gustav Fransson.

Avseende portföljhändelser under oktober gjordes köp av obligationer från industridistributören Ahlsell. Vidare gjordes flera tilläggsinvesteringar i penningmarknadsinstrument och säkerställda obligationer, skriver förvaltaren. Billerud Korsnäs lämnade portföljen då dess obligationer bedöms vara fullvärderade, fortsätter Gustav Fransson.

Efter inflöden under månaden uppgick kassan till 12 procent att totala fondförmögenheten, vilket förvaltaren skriver är ovanligt högt. Den stora kassan ger möjligheter till intressanta investeringar under de kommande veckorna, menar förvaltaren.

Turbulenta aktiemarknader med kursras på nära 10 procent på flera håll präglade oktober och signalerar enligt Gustav Fransson farhågor om en kommande avmattning i den globala konjunkturcykeln.

Riksbanken och ECB valde i oktober att hålla styrräntorna intakta, där Riksbanken signalerar om en kommande räntehöjning runt årsskiftet. Den underliggande inflationen (KPIF) på 1,6 procent på årsbasis är i enlighet med Riksbankens prognos vilket ger stöd åt deras signaler, skriver förvaltaren.

På amerikanskt håll framgick av protokoll från Federal Reserves septembermöte att det råder konsensus kring ytterligare räntehöjningar, skriver Gustav Fransson. Protokollet uppfattades som “hökaktigt” och låg sannolikt bakom dem minskade riskaptiten, fortsätter han.

Gustav Fransson skriver att flera cykliska bolag presenterade resultat i linje med förväntningarna efter den tredje rapportperioden för året.

“Utsikterna för kommande kvartal har dock på många håll justerats ned vilket kan ses som ett tecken på att konjunkturen nu är på väg in i en lugnare fas med lägre tillväxt”, avslutar förvaltaren.

Fondens fem största innehav per den 31 okt 2018. (Källa: Coeli)

Fondens fem största innehav per den 31 okt 2018. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR