• UPPDRAGSARTIKEL

UB Infra: -0,9% i oktober, sålt väl presterande elbolagsaktier

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den marknadskorrektion som skedde i oktober, där världsindex föll 5 procent, var väntad sedan länge. Infrastrukturaktier tappade 0,9 procent, vilket var i linje med avkastningen för infrastrukturfonden UB Infra, som även den tappade 0,9 procent.

Det framgår av fondens månadsrapport, med förvaltarkommentar från Pekka Niemelä.

Avkastning för UB Infra och dess jämförelseindex (MSCI World NR EUR) under månaden och sedan årsskiftet (SÅ). Basvaluta samt omräknat till svenska kronor, i procent:

      Oktober (EUR)  SÅ    Oktober (SEK)  SÅ      

Fond    -0,9      -1,4   -0,7      +3,8     
Jmf-index  -5,0      +3,5   4,8      +9,1

Sedan fondstart januari 2006. Indexerat med startvärdet 0, i basvalutan euro. (Källa: UB AM)

Sedan fondstart januari 2006. Indexerat med startvärdet 0, i basvalutan euro. (Källa: UB AM)

Förvaltaren konstaterar att särskilt teknikaktier hamnade under press i oktober, efter en lång period av stark utveckling. Pekka Niemelä menar att utsikterna på aktiemarknaden har blivit mer utmanande, om än den ekonomiska tillväxten alltjämt är robust på utvecklade marknader, med USA i täten.

Han skriver dock att vinsterna kan ha nått sina toppnivåer för denna cykel och att åtstramande penningpolitik börjar få effekt på ekonomierna. Förvaltaren pekar även på att den pågående handelsdispyten mellan USA och Kina innebär motvind för marknaderna.

Sett till portföljförändringar uppges UB Infra i oktober ha sålt vissa av sina innehav inom elsektorn, som uppvisat stark kursutveckling. Trots dessa försäljningar är elsektorn (electric utilities), likt för en månad sedan fondens näst största exponeringsområde, efter “multi-utilities”.

Ett exempel på en så kallad multi-utility är amerikanska Scana Corp, vars rörelse inkluderar såväl el, naturgas, som flera andra energirelaterade verksamheter. Bolagets aktie var, tillsammans med American Electric Power och Southern Company, UB Infras bäst presterande innehav i oktober. Aktierna steg 11,5, 8,7 respektive 8,1 procent.

Fondens tio största innehav per den 31 oktober. (Källa: UB AM)

Fondens tio största innehav per den 31 oktober. (Källa: UB AM)

Fondens tio största innehav per den 31 oktober. (Källa: UB AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR