• UPPDRAGSARTIKEL

UBS Equity Global Impact: Fonden som mäter portföljens påverkan

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Klimatfrågan, av många beskriven som en kris, kräver stora ansträngningar på många nivåer. Det gäller allt från individuella val vad gäller konsumtion och återvinning, till globalt samarbete på samfunds- och geopolitisk basis.

Det gäller även i högsta grad hur våra sparpengar investeras, något finansmarknaderna i allt högre takt har tagit fasta på, bland annat genom lanseringar av en myriad av indexprodukter och fonder med fokus på ESG (Environmental, Social och Governance). ESG handlar om att som bolag inta en ansvarsfull och hållbar position när det kommer till klimat, sociala förhållanden och bolagsstyrning.

Aktiefonden UBS Equity Global Impact lanserades i oktober 2017, för att aktivt stödja arbetet i kritiska klimatmässiga och sociala frågor, samtidigt som andelsägarna ska få en bra avkastning på sin investering. Fondens påverkanskategorier inkluderar klimatförändring, luftföroreningar, hälsa, vatten, livsmedelssäkerhet och stävjande av fattigdom.

En central utgångspunkt i fondförvaltarna Bruno Bertoccis, Joseph R. Elegantes och Dinah Koehlers arbete är FN:s 17 hållbara utvecklingsmål, som spikades på en FN-konferens i september 2015 (17 Sustainable Development Goals, eller UN SDG:s).

UBS Equity Global Impact är, enligt en rapport från UBS, unik i sitt slag, på grund av det sätt man mäter och rapporterar portföljens faktiska påverkan inom fondens inriktning. Ett exempel är att fonden, tillsammans med akademiska partners, har utvecklat forskningsmodeller för att förstå hur många liv som förlängs av tekniker som förbättrar vattenkvaliteten samt i vilken utsträckning sjukhusvistelser och sjukdagar minskar på grund av vattenförbättringarna. Data för detta omfattar länder med utvecklingsbehov på området och där fondens portföljbolag är verksamma.

Samtidigt utvecklar UBS mätmetoder för nya kategorier av påverkan. Ett exempel här är en metodologi som ska utvärdera hur företag relaterade till livsmedelsproduktion bidrar till att öka utbudet av näringsrik mat, samtidigt som klimatet skyddas. Näst på tur står metodologi för fattigdomsbekämpning, enligt UBS, som framhåller att vetenskapligt arbete och kausalitet är kärnan för att verifiera påverkansgraden inom alla undersökta kategorier.

Bilden visar upptill ett antal punkter ur UN SDG:s program avseende klimatförändring & luftföroreningar, vattenbrist, livsmedelssäkerhet, hälsovård samt fattigdomsminskning. Nedtill fondens mätfokus på områdena. (Källa: UBS)

Bilden visar upptill ett antal punkter ur UN SDG:s program avseende klimatförändring & luftföroreningar, vattenbrist, livsmedelssäkerhet, hälsovård samt fattigdomsminskning. Nedtill fondens mätfokus på områdena. (Källa: UBS)

En titt i fondens topp-10-innehavslista visar på en sektorbredd, med bolag inriktade på bland annat vattenhantering, läkemedel, IT, medicinteknik och livsmedel. (Källa: UBS)

En titt i fondens topp-10-innehavslista visar på en sektorbredd, med bolag inriktade på bland annat vattenhantering, läkemedel, IT, medicinteknik och livsmedel. (Källa: UBS)

Något som kan te sig förvånande är att UBS i sin rapport lyfter fram det norska energibolaget Equinor (tidigare Statoil), som intressant både ur ett hållbarhets- och investeringsperspektiv. Equinor, vars omsättning i dagsläget i allt väsentligt härrör från offshore-borrning efter olja, är i färd med att gradvis komplettera sin portfölj med förnybar energi och andra energilösningar med låga koldioxidutsläpp. Den namnändring som skedde i maj 2018 var ett led i den ambitionen, och Equinor meddelade samtidigt att 15-20 procent av investeringarna ska ske inom nya energilösningar per år 2030.

Enligt UBS använder Equinor nu den ingenjörs- och tekniska expertis man genom åren skaffat sig genom att bygga plattformar i tuffa miljöer, till att utveckla en växande portfölj av vindkraftsplattformar ute till havs. Bland övriga initiativ som UBS uppmuntrar nämns den investeringsfond Equinor startade i februari 2016, som fokuserar på tillväxtbolag inom förnybar energi, där investerat belopp uppgick till i genomsnitt 1-20 miljoner dollar över en period på 4-7 år.

UBS närvarade på Equinors “Social Responsible Investor Day” i maj 2018, då man aktivt engagerade sig i bolagets strategi för att adressera klimatrisk, enligt rapporten.

UBS Equity Global Impacts sektorfördelning på innehaven. (Källa: UBS)

UBS Equity Global Impacts sektorfördelning på innehaven. (Källa: UBS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR