• UPPDRAGSARTIKEL

SKAGEN Kon-Tiki: Stor rabatt för EM i allmänhet och Kon-Tikis portfölj i synnerhet ger intressant läge

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Tillväxtmarknader har hittills haft ett tufft börsår både i absoluta och relativa termer. Nedgången för det breda MSCI Emerging Markets summerar till 13,9 procent per den 22 november, medan världsindex MSCI World tappat mer moderata 4,0 procent (båda i dollar). Förutsättningarna för att tillväxtmarknader ska återhämta sig och leverera god avkastning framöver är dock på plats.

Det menar Fredrik Bjelland, som förvaltar tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki, och han radar i ett inlägg på SKAGEN Fonders hemsida upp fem argument till varför en investerare bör överväga tillväxtmarknader. Långsiktigt stabil tillväxt, utvecklingspotential, attraktiv historisk avkastning, lovande värderingar samt goda marknadsutsikter är den mix av faktorer som leder fram till Fredrik Bjellands ljusa slutsats.

Vad som enligt förvaltaren talar för god tillväxt är att tekniska framsteg, förbättrade nivåer inom utbildning och sjukvård samt gynnsamma demografiska förhållanden kommer fortsätta leda utvecklingsekonomierna mot ökat välstånd och bättre ekonomi.

“Blickar vi bortom den rådande turbulensen kring handelskonflikter och valutaförsvagning väntas utvecklingsländerna växa dubbelt så snabbt som de utvecklade OECD-länderna de närmaste två åren”, skriver Fredrik Bjelland.

Förvaltaren konstaterar att tillväxtmarknadsländerna utgör 40 procent av jordens yta och närmare 60 procent av världens befolkning, men att tillväxtmarknadernas sammanlagda börsvärden fortfarande endast utgör 12 procent av den globala aktiemarknaden. Utveckling på områden som bolagsstyrning, aktiemarknadslikviditet och handelskostnader rör sig i rätt riktning på tillväxtmarknader, något som bådar gott för långsiktiga investerare, skriver Fredrik Bjelland.

Andel invånare, landyta, BNP samt börsvärde för tillväxtmarknader respektive G7-länderna, per den 26 oktober 2018. (Källa: SKAGEN Fonder)

Andel invånare, landyta, BNP samt börsvärde för tillväxtmarknader respektive G7-länderna, per den 26 oktober 2018. (Källa: SKAGEN Fonder)

Den dominerande måttstocken för aktieutvecklingen på tillväxtmarknader, MSCI Emerging Markets, skapades 1998, men Fredrik Bjelland har med hjälp av data från BofA Merrill Lynch grävt ända tillbaka till 1935 i arkiven för att syna utvecklingen.

“Den årliga avkastningen för tillväxtmarknader under rullande tioårsperioder har varit genomgående positiv ända sedan 1935. Det var bara under några få tioårsperioder omkring andra världskriget, internetkraschen och Asienkrisen som investerarna gick back. Till och med under det senaste decenniet, som innehöll finanskrisen, har tillväxtmarknadsinvesterare överlag gått med vinst”, skriver han.

Utveckling för aktier på tillväxtmarknader sedan 1935. (Källa: SKAGEN Fonder/BofA Merrill Lynch)

Utveckling för aktier på tillväxtmarknader sedan 1935. (Källa: SKAGEN Fonder/BofA Merrill Lynch)

Förvaltaren menar att SKAGEN Kon-Tikis långsiktiga utveckling varit än mer imponerande, och pekar på att fonden sedan starten 2002 årligen avkastat 11,5 procent mätt i euro. Det är 4,4 procent bättre än MSCI:s tillväxtmarknadsindex och nästan dubbelt så bra som världsindex MSCI World under samma period, skriver han.

Vad gäller aktievärderingar har motvinden på tillväxtmarknader skapat ett betydande värderingsgap mot utvecklade marknader, enligt Bjelland, som skriver att tillväxtmarknadsaktier sett till pris/bokfört värde handlas till en rabatt om 36 procent mot utvecklade marknader - en av de största värderingsskillnaderna på tjugo år. Kon-Tikis portfölj uppges dessutom handlas till en rabatt om ytterligare 36 procent mot tillväxtmarknadsindexet, sett till fondens 35 största innehav, som utgör 87 procent av portföljen. Förvaltaren ser i dagsläget en viktad uppsidespotential om 59 procent för portföljen.

Fredrik Bjelland tycker sig se att många av de problem relaterade till konjunktur och marknad, som tyngt tillväxtländerna i år, är på väg att stabiliseras. Han nämner bland annat att Kina tillför likviditet till ekonomin genom olika åtgärder samt att ovissheten i Brasilien har minskat efter att den marknadsvänlige Jair Bolsonaro valts till president.

Allt sammantaget anser förvaltaren att förhållandet mellan risk och avkastning ser intressant ut på tillväxtmarknader, och han skriver att Kon-Tikis relativa utveckling fortsätter att förbättras samtidigt som portföljen är attraktivt värderad. Det talar för att fonden har bra förutsättningar för att skapa en långsiktigt god absolut avkastning även i fortsättningen, avslutar Fredrik Bjelland.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR