Tillväxtmarknader: Attraktivt för den långsiktige trots risker - UBS

STOCKHOLM (Fonder Direkt) År 2016 antog den schweiziska kapitalförvaltaren UBS AM en positiv ställning gentemot tillväxtmarknader. Huvudargumenten var ett ökande tillväxtgap mot utvecklade marknader samt en fördelaktig tillväxtmarknadscykel, understödd av förbättrande fundamentala förhållanden på både land- och bolagsnivå.

Grunderna för denna slutsats var att minskade bolagsinvesteringar (capex) de senaste åren hade bidragit till en återhämtning i marginaler och lönsamhet, att Kinas fortsatta rebalansering mot tjänster och konsumtion gav stöd samt att aktievärderingarna var rimliga och mycket lägre än i USA.

Efter att inledningsvis ha haft rätt i sin tes (i dollar steg det breda tillväxtmarknadsindexet MSCI Emerging Markets 11,2 procent 2016 och hela 37,3 procent 2017), har 2018 så här långt varit ett förlorat år sett till avkastning på tillväxtmarknadsbörserna. Indexets årsavkastning summerade per den 25 november till -13,9 procent.

MSCI Emerging Markets NR USD sedan 1 januari 2016. (Källa: Morningstar)

MSCI Emerging Markets NR USD sedan 1 januari 2016. (Källa: Morningstar)

Vad har då orsakat årets nedgångar? Tillväxtmarknaderna stod överlag emot de stigande räntorna bra fram till början av 2018, givet en stark ekonomisk bild, skriver UBS. Vad som sen skedde var att styrkan i den amerikanska ekonomin relativt resten av världen fick dollarn att stiga, vilket innebar en huvudvärk för tillväxtmarknader, enligt UBS. En stark dollar anses vara negativ för tillväxtmarknadsländer, som ofta har lånat upp sina ekonomier i den amerikanska valutan, och vars skulder blir dyrare när dollarn stiger mot den lokala valutan.

“Det här triggade problem i små ekonomier med stora externa underskott och hög extern nettoskuld, som Argentina och Turkiet, problem som spillde över till resten av tillväxtmarknaderna i form av hög volatilitet”, skriver UBS, som menar att denna nervositet orsakade utflöden från obligationsmarknaden och ETF:er, något som i sin tur skapade nedåttryck på tillväxtmarknadsvalutor samt pressade upp räntor.

För att göra saker värre uppges sentimentet ha försämrats ytterligare av att handelskonflikten mellan USA och Kina eskalerade, vilket i sin tur ökade riskerna på tillväxtmarknader och försvårade en möjlig återhämtning. Dessutom uppstod än mer (kortsiktig) motvind av Kinas ansträngningar för att stabilisera ekonomins skuldsättning, då Kina är en viktig handelspartner för många tillväxtmarknadsländer, och stabilisering i praktiken innebar ett minskat ekonomiskt högtryck.

Var står vi nu?

Samtidigt som det inte saknas utmaningar för tillväxtmarknaderna, har detta satt avtryck i börskurserna. UBS anser att de nuvarande riskerna i stor utsträckning reflekteras på aktiemarknaden, och pekar på att tillväxtmarknader i dagsläget handlas till 1,5 gånger bokfört värde (ned från 1,9 gånger i januari 2018 samt under det långsiktiga genomsnittet på 1,8).

Påverkan av ovan nämnda bekymmer är inte obetydlig för tillväxtmarknaderna, men den är sammantaget hyfsat begränsad vad gäller fundamentala faktorer som ekonomisk tillväxt och bolagsvinster, bortom kort sikt, enligt UBS.

“Marknadsreaktionen var hur som helst mycket skarp, driven mest av negativt sentiment och utflöden från tillväxtmarknader. Och detta är en tillgångsklass med benägenhet för överdrivna rörelser både sett till sentiment och marknadspriser, delvis då den fortfarande av många investerare ses som en taktisk allokering, snarare än en långsiktig strategisk placering”, skriver UBS.

Kapitalförvaltaren håller, trots konstaterandet att betydande risk kvarstår, fast vid sin syn att tillväxtmarknadsaktier erbjuder en attraktiv investering för den långsiktige. Den fundamentala hälsan är enligt UBS intakt för de flesta tillväxtmarknadsländer, sett till faktorer såsom bytesbalans och extern nettoskuldsättning, och bolagens lönsamhet och utsikter för vinsttillväxt ser sund ut, tillägger de.

UBS är dock vaksamma för risker i närtid, och vad som omedelbart skulle göra kapitalförvaltaren mer positiv vore en kombination av stabiliserad handelskonflikt, minskat regulatoriskt ingripande i Kina samt en stabilisering av dollarstyrkan.

På det hela taget anser UBS att de strukturella tillväxtutsikterna fortsatt är på plats på tillväxtmarknader och de uppger sig vara köpare med en horisont på 18-24 månader, eller mer.

Förvaltarens analys pekar på stora möjligheter inom åtskilliga sektorer inklusive konsument, internet samt bank & försäkring. Samtidigt uppges UBS vara medveten om risker och ha ytterst begränsad exponering mot områden de anser vara sårbara inom tillväxtmarknader.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR