Räntefonder: Högre obligationspremier positivt för sparare - förvaltare

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Pessimismen gentemot riskfyllda tillgångar är stor inför 2019, till skillnad från det stämningsläge som rådde inför 2018. Därför är avkastningsmöjligheterna för ett antal tillgångsslag bättre de kommande tolv månaderna än de var för ett år sedan, och ett exempel är europeiska företagsobligationer, vars premie i många fall fördubblats under året.

Det skriver Swedbank Roburs portföljförvaltare Mattias Olsson i ett blogginlägg, avseende räntemarknadens utsikter för 2019.

Olsson menar att en delförklaring till de högre premierna är av teknisk natur, då exempelvis ECB:s tillgångsköpsprogram löper ut vid årsskiftet, något som för med sig en lägre efterfrågan. Samtidigt antas obligationsutbudet öka nästa år, då europeiska banker förväntas emittera mer obligationer, enligt förvaltaren.

“Högre premier är dock positivt för en sparare över tid då förräntningen ökar”, skriver Mattias Olsson.

På hemmaplan har marknaden enligt förvaltaren svårt att prisa in Riksbankens tre prognostiserade räntehöjningar 2019. Anledningarna uppges vara att tillväxtförutsättningarna ser sämre ut, till dels på grund av lägre bygginvesteringar, och att inflationen ser ut att bli lägre än väntat, bland annat till följd av lägre energipriser.

Något man enligt Olsson bör hålla koll på, och som skulle kunna ge mer fog för Riksbankens prognoser än vad marknaden för tillfället vill tillskriva dessa, är nästa lönerörelse. Löne- och inflationsutveckling hänger på sikt ihop, och faktorer som arbetskraftsbrist inom näringslivet, låg reallöneutveckling under innevarande avtalsperiod och löneökningar i Sveriges viktigaste konkurrentländer, talar enligt förvaltaren för högre löneökningar i den avtalsrörelse som han bedömer bör starta någon gång nästa höst.

“Skulle så vara fallet kan Riksbankens prognos visa sig mer korrekt än marknadens bedömning och svenska räntor kan äntligen komma närmare historiskt normala nivåer”, skriver Mattias Olsson.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR