• UPPDRAGSARTIKEL

Rhenman Global Opp L/S: +0,4% i nov, anser resultatförsämringar avspeglas i kurser

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Innevarande år, 2018, har varit ovanligt knepigt på kapitalmarknaderna för i princip alla stora tillgångsslag. De flesta aktiemarknader har rört sig sidledes eller gått ned, trots övergripande god ekonomisk utveckling i världen, något som avspeglats i företagens vinsttillväxt. I november steg den globala lång/kort-aktiefonden Rhenman Global Opportunities L/S 0,4 procent och det var främst innehav inom hälso- & sjukvård samt it som bidrog positivt. Industriföretag och energi drog ned avkastningen.

Det framgår av fondens månadskommentar, där förvaltaren Staffan Knafve klargör att de långa positionerna gav ett bidrag om 0,7 procent till avkastningen, medan de korta dito belastade utvecklingen med 0,3 procent.

Avkastning för Rhenman Global Opportunities L/S och dess jämförelseindex (3 mån Euribor EUR) under månaden och sedan årsskiftet, i respektive basvaluta.

November   Sedan årsskiftet           
Fond     +0,4 (SEK)    -11,7               
Jmf-index   0,0 (EUR)    -0,1               

I kommentaren lyfter Staffan Knafve fram cybersäkerhetsbolaget Symantec, vars aktie var fondens bästa bidragsgivare under månaden. Bolaget rapporterade ett resultat som var bättre än väntat, vilket investerare tolkade som att Symantec börjat få ordning på interna problem, enligt förvaltaren. Aktien steg drygt 20 procent.

Även medicinteknikbolaget Medtronics aktie gjorde bra ifrån sig och steg knappa 9 procent. Som skäl till stegringen pekar Staffan Knafve på att Medtronics rapport slog de högst ställda estimaten för vinst per aktie.

“Mot bakgrund av bolagets breda produktportfölj samt kommande lanseringar inom högtillväxtsegment, som teknik för sjukdomar i hjärta och kärl, bedömer marknaden att bolagets höjda utsikter för helåret och den långsiktiga tillväxten är rimliga”, fortsätter han.

Sämre gick det för oljeservicebolaget Halliburtons aktie, som drogs med i det negativa sentimentet i energisektorn efter att oljepriser fallit brant under månaden. Staffan Knafve skriver att investerare tolkar ett lägre oljepris som en risk för Halliburton, eftersom det kan leda till att oljebolag minskar sina budgetar för investeringar och underhåll. Halvledarbolaget Qualcomms aktie har haft ett volatilt år, och november gick i nedgångens tecken.

Qualcomms aktie sedan årsskiftet. (Källa: Infront)

Qualcomms aktie sedan årsskiftet. (Källa: Infront)

Bolagets prognos för det kommande kvartalet missade förväntningarna, och fick analytikerna att dra slutsatsen att kinesiska tullar kan medföra ett svagt första halvår 2019, enligt förvaltaren. Det fjärde kvartal som Qualcomm just lagt bakom sig överträffade dock förväntningarna, tillägger Staffan Knafve.

Som förklaringar till årets svaga aktiemarknader nämner förvaltaren ett antal. Tillväxtmarknader har pressats av en stark dollar, ett stigande oljepris samt möjliga konsekvenser av tullar. Europa har ratats av amerikanska investerare, som inte uppskattar ett politiskt landskap där populism är på frammarsch. Samtidigt har USA-börserna drabbats av en ökad oro kring att den sedan flera år starka amerikanska ekonomin ska bromsa in och försämras, enligt Staffan Knafve, som även nämner ett ifrågasättande av tillväxtbolag såsom Apple och Amazon som en faktor som satt press på börsen.

Om än det finns anledning att ta dessa orosmoment på allvar, menar förvaltaren att värderingsnivåerna efter kursfallen till stor del redan avspeglar resultatförsämringar för bolagen.

Angående Rhenman Globalfonds portfölj skriver Staffan Knafve att den genomsnittliga värderingen i nuläget är knappt 13 gånger nästa års vinster, med en direktavkastning på cirka 3,5 procent.

“Vi vidmakthåller därför vår uppfattning att det finns en betydande kurspotential i de bolag som fonden har investerat i och att denna kommer att realiseras i takt med att orosmolnen successivt skingras”, skriver han avslutningsvis.

Fondens valutaexponering per den 30 november. De fem största aktieinnehaven består i storleksordning av Roche Holding Ltd Pref, Exxon Mobil, Medtronic, Chevron samt Walt Disney.

Fondens valutaexponering per den 30 november. De fem största aktieinnehaven består i storleksordning av Roche Holding Ltd Pref, Exxon Mobil, Medtronic, Chevron samt Walt Disney.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR