• UPPDRAGSARTIKEL

SKAGEN Global: +3,6% i nov, öppnat ny position i Waste Management

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det var ännu en månad av turbulens för globala aktiemarknader, då oljepriset rasade omkring 20 procent och upplevde sin största månatliga nedgång på tio år. Aktiefonden SKAGEN Global klarade sig hyfsat i förhållande till sitt jämförelseindex och visade återigen att strategin att hålla en förnuftig branschbalans, och fokusera på aktier i undervärderade bolag som har inneboende förmåga att skapa värde, betalar sig.

Det skriver förvaltarna Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen i en månadsrapport.

Avkastning för SKAGEN Global och dess jämförelseindex (MSCI ACWI NR USD) under månaden och sedan årsskiftet (SÅ). Mätt i fondens och jämförelseindex basvalutor samt svenska kronor, i procent:

      November    SÅ    November    SÅ        
Fond    +3,6 (NOK)  +3,4   +0,8 (SEK)  +9,3        
Jmf-index  +1,5 (USD)  -2,6   +1,0 (SEK)  +8,3        

De bäst presterande innehaven under månaden uppges ha varit Intercontinental Exchange (ICE), Beazley och 3M, då samtliga har stabila och bevisat fungerande affärsmodeller, som enligt förvaltarna är jämförelsevis motståndskraftiga mot makroekonomiska svängningar. Fondens sämsta bidragsgivare absolut sett var UPM, DSV och Schindler. Enligt portföljteamet tyngdes alla hårt av fortsatt marknadsoro för handelskrig samt ökande tecken på att den globala tillväxten bromsar in.

SKAGEN Global bästa respektive sämsta portföljbidrag till avkastningen i november. (Källa: SKAGEN Fonder).

SKAGEN Global bästa respektive sämsta portföljbidrag till avkastningen i november. (Källa: SKAGEN Fonder).

Vad gäller portföljförändringar har fonden köpt in sig i Waste Management (WM), enligt förvaltarna den ledande leverantören av integrerade miljölösningar i Nordamerika, som anses vara en undervärderad långsiktig investeringsmöjlighet. Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen framhåller att kombinationen av högre marknadskonsolidering, effektiv kapitalallokering och starkt fritt kassaflöde bör bana vägen för Waste Management. “Vi anser att marknaden inte fullt uppskattar WM:s starka strategiska marknadsposition” skriver förvaltarna. Det uppges vidare att fonden inte har avyttrat några av sina innehav under perioden.

Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen meddelar avslutningsvis att de anser portföljens värdering vara fortsatt attraktiv.

Skagen Globals portfölj bestod vid det senaste månadsskiftet av 38 aktier där finansiella tjänster och teknologi vägde tyngst. Portföljinnehav överstigande 4 procent av fondens kapital utgörs av Microsoft, Intercontinental Exchange, Hiscox, Beazley och Unilever.

Fondens tio största innehav per den 30 november. Fonden har totalt 38 innehav, varav de tio ovan har en portföljvikt om 43,0 procent. (Källa: SKAGEN Fonder)

Fondens tio största innehav per den 30 november. Fonden har totalt 38 innehav, varav de tio ovan har en portföljvikt om 43,0 procent. (Källa: SKAGEN Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR