• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Abs Ret: -3,5% i nov, använder informationsbaserad stop loss för blankningar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Lång/kort-aktiefonden Jupiter Global Absolute Return tappade mark i november, och dess land- och värdeinriktning var noterbara orsaker till det. Den amerikanska aktiemarknaden (där fonden är nettokort) steg ordentligt, medan den brittiska dito (där man är nettolång) fortsatte vingla till följd av brexit.

Det förmedlar den ansvarige förvaltaren James Clunie i en månadskommentar, där det framgår att fondens långa och korta bok båda föll ungefär lika mycket samt att även idiosynkratisk risk bidrog negativt till avkastningen.

Avkastning förJupiter Global Absolute Return och dess jämförelseindex (LIBOR 3 Month EUR) under månaden och sedan årsskiftet. Basvaluta samt svensk andelsklass, i procent:

      Nov (EUR) Jan-Nov  Nov (SEK)  Jan-Nov       
Fond    -3,5    -4,0   -3,5    -4,1        
Jmf-index  0,0    -0,4   -0,5    +4,5        

James Clunie påminner om att fondteamet tidigare uttryckt att faktorer såsom global likviditetsdata visat att marknadsförhållandena håller på att ändras, och att det är dags att börja sälja aktier vid uppgångar.

“November har visat att även när marknadsförhållandena blir mer anpassade till vår strategi, kommer det finnas perioder då handelsmönstret går emot vår positionering”, skriver förvaltaren, som konstaterar att nedgångsperioder på börsen inte behöver innebära att det är enkelt för blankare att skapa avkastning. Den höga volatilitet som ofta kännetecknar en så kallad “bear market” tenderar att medföra perioder av starka uppgångar som kan vara i dagar, veckor, eller till och med månader, fortsätter han.

“I sådana tider föredrar vi att sätta stop loss som baseras på information snarare än pris, vilket gör att vi undviker att stänga potentiellt lönsamma positioner för tidigt”, skriver James Clunie.

Sett till långa portföljinnehav var BP den aktie som påverkade fonden mest negativt i november, då det branta oljeprisfallet även pressade portföljens råvarurelaterade innehav generellt, enligt kommentaren. Vidare slog utvecklingen för brittiska innehav mot avkastningen, då exempelvis Centrica tappade efter en utdelningssänkning, och Intu Properties föll efter att ett bud på bolaget dragits tillbaka till följd av brexitrelaterade risker, enligt förvaltaren. Intu Properties handlas nu med en betydande rabatt mot värdet på dess tillgångsportfölj inom detaljhandelsfastigheter, tillägger James Clunie.

För att illusterara det negativa stämningsläget gentemot investeringar i Storbritannien pekar förvaltaren på en artikel i Financial Times, där regionen beskrivs som “oinvesterbar” på grund av ihållande brexitrisker.

Positiva bidragsgivare inom den långa boken uppges ha inkluderat Cameco, som steg efter ett stabiliserande uranpris, och det globala shippingbolaget Maersk.

“De amerikanska plattformsbolagen Ball Corp, Transdigm och Healthcare Services, vilka steg kraftigt under månaden trots mediokra resultat, fanns bland fondens sämst presterande korta positioner. Dessa är högt belånade bolag med sköra balansräkningar vars ‘tangible book values’ ligger på noll eller är negativt”, skriver James Clunie angående fondens korta positionering. Tangible book value per aktie räknas ut genom att subtrahera immateriella anläggningstillgångar från materiella anläggningstillgångar och dividera differensen med totalt antal utestående aktier. Någon svensk vedertagen översättning finns inte.

Bättre presterade kortinnehavet Nvidia, vars aktie föll kraftigt efter en rapport där investerare tog fasta på tillväxtutsikter som var något trögare än förväntat, enligt förvaltaren. Andra positiva avkastningsbidrag i den korta boken var livsmedelsbolagen Kellogg samt Kraft. James Clunie pekar här på att marknaden har tappat förtroendet för bilden av dessa stapelvaruaktier som säkra investeraringar oavsett marknadsförhållanden och deras höga värderingar.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR