• UPPDRAGSARTIKEL

Fonder: Doldisalternativet för den som vill spara i räntor

STOCKHOLM (Fonder Direkt) När aktiemarknaderna svajar börjar många leta alternativ till börsen för sitt kapital. En i Sverige mindre känd fondkategori är vad som kallas kallad target-date fund. Konceptet innebär att fonden ifråga investerar utifrån ett förbestämt slutdatum, då portföljen avvecklas och pengarna utbetalas till investerarna.

ODDO BHF Haut Rendement 2025, som investerar i företagskrediter inom high yield, är ett exempel på en sådan fond. Inget innehav får ha en löptid längre än ett halvår efter den 31 december 2025 (slutdatum).

Eftersom fonden har ett bestämt slutdatum går den att jämföra med en obligation i sig själv, och ju närmare fonden närmar sig avveckling desto mindre blir kreditrisken.

“Att investera i target dated funds ger tillgång till en väldiversifierad portfölj och riskerna bör minska i takt med att fonden närmar sig sitt upphörande”, säger Philippe Vantrimpont, produktspecialist på ODDO BHF AM SAS, till Fonder Direkt.

Portföljens ratingfördelning per den 30 november 2018. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Portföljens ratingfördelning per den 30 november 2018. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Anledningen till att risken minskar desto närmare slutdatum fonden rör sig är tidsaspekten samt den så kallade pull to par-effekten. De innehavda obligationerna ska lösas in av emittenten till det nominella värdet (face value; originalpriset) vid förfall, vilket i regel innebär att obligationens pris rör sig mot det nominella värdet i takt med att förfall rycker närmre. Och ju kortare tid en obligation har till förfall, desto lägre är sannolikheten att emittenten ska få betalningssvårigheter under den återstående perioden. Om det däremot finns en betydande risk för betalningsinställelse trots en kort kvarvarande löptid, lär investerare av förklarliga skäl vara mindre benägna att handla upp obligationen mot nominellt värde, och pull to par-effekten därmed utebli.

ODDO BHF AM SAS har ett omfattande analysteam inom high yield som noggrant övervakar varje position samt uppmärksammar fondförvaltaren om tecken på svårigheter för enskilda bolag börjar uppvisas, säger Philippe Vantrimpont. Situationen ifråga diskuteras för att komma fram till beslut om huruvida positionen ska behållas, reduceras eller säljas. Om en obligation underpresterar marknaden kraftigt och handlas till ordentligt nedtryckta nivåer, kommer förvaltaren aktivera en stop loss om det anses nödvändigt, förklarar han.

Fondens tio största innehav per den 30 november 2018. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fondens tio största innehav per den 30 november 2018. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Varför har fonden mandat att investera i obligationer som löper ut sex månader och en dag efter fondens upphörande?

“Detta spelrum på sex månader ger oss mer flexibilitet att göra investeringar fram till fondens slutdatum, då det är svårt att hitta obligationer som löper ut den 31 december 2025, men enkelt att sälja obligationer som löper ut inom sex månader”, säger Philippe Vantrimpont.

När väl själva fonden ODDO BHF Haut Rendement 2025 nått sitt slutdatum likviderar förvaltaren de kvarvarande innehaven och delar ut pengarna till investerarna. Att stanna kvar i sin investering hela perioden ut kan vara lämpligt, då man får räkna med en viss volatilitet i fondens portfölj under dess “livstid”. Det är dock möjligt att sälja sina andelar från en dag till en annan, då den är dagligt handlad. ODDO BHF Haut Rendement 2025 investerar främst i Europa, men har även vissa innehav i exempelvis USA.

Har europeisk high yield en fördel mot amerikansk dito i det att den riskfria räntan är så pass mycket högre i USA än på många håll i Europa, till exempel i Tyskland och Sverige?

“Helt klart. I Europa är det svårt att hitta obligationer med hög ränta utan att ta risker. I USA har vi sett en omallokering under 2018, då den tioåriga statsobligationen nådde 3 procent. Som jämförelse betalar den riskfria räntan i Europa, det vill säga den tyska tioåriga statsobligationen, 0,23 procent.”

Hur ställer ni er till upphörande tillgångsköp från ECB och vilken risk det kan innebära för den europeiska kreditmarknaden?

“Den europeiska kreditmarknaden har redan värderats ned ganska skarpt på grund av geopolitiska risker såsom den italienska krisen, brexit och handelskriget mellan USA och Kina. Därmed förväntar vi oss ingen ytterligare effekt av att ECB slutar köpa tillgångar.”

Hur bör fonden agera om den globala ekonomin försämras kraftigt under det kommande året?

“Portföljfokus blir i så fall mer defensiva sektorer och större bolag med en robust riskprofil, samtidigt som det genomsnittliga kreditbetyget i portföljen kommer höjas. Fondens strategi förblir dock att investera i bolag med låg risk för betalningsinställelser och även om obligationspriser sjunker bör fonden kunna leverera avkastning”, avslutar Philippe Vantrimpont.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR