• UPPDRAGSARTIKEL

Fonder: Fonden som sopat banan med index under nedgångsperioden

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Globala aktiemarknader har skakat de senaste månaderna, med ökad volatilitet och breda kursfall. Samtidigt har aktiefonden UB EM Frontier Real Assets, fokuserad på infrastruktur och fastigheter på tillväxt- och så kallade gränsmarknader (frontier markets), klarat sig desto bättre med en uppgång på 4,4 procent sedan den 1 oktober.

“Utvecklingen återspeglar fördelen med att även inom tillväxt- och gränsmarknader diversifiera sina investeringar både vad gäller länder och sektorer. Den riskjusterade avkastningen blir sannolikt bättre om man breddar sin exponering utöver konjunkturkänsliga sektorer till att omfatta även infrastrukturbolag och fastigheter som komplement”, säger Nils Schalin, vd för UB Asset Managements svenska filial, till Fonder Direkt.

Under en stor del av 2018 kunde det stundvis upplevas som att globala allokeringsexperter mer eller mindre tävlade om att hitta argument till att hålla sig borta från tillväxtmarknader, då bland annat dollarkänslighet och konjunkturberoende lyftes fram som svaga punkter. Den senaste tiden har emellertid en rad analyshus ställt sig mer positiva. Däribland investmentbanken Morgan Stanley, som nyligen gjort helt om och gått från att rekommendera under- till övervikt för tillväxtmarknadsaktier.

“Tillväxt- och gränsmarknaderna kommer inte att försvinna någonstans, utan snarare driva den globala tillväxten framåt på sikt. Det är här den största förbättringspotentialen finns, på de folkrikaste marknaderna, där levnadsstandarden kontinuerligt förbättras”, säger Nils Schalin.

Utveckling för fonden samt MSCI Emerging Markets/Frontier Markets/World och OMXS30 sedan den 1 oktober 2018. I svenska kronor, per den 7 januari. (Källa: Morningstar)

Utveckling för fonden samt MSCI Emerging Markets/Frontier Markets/World och OMXS30 sedan den 1 oktober 2018. I svenska kronor, per den 7 januari. (Källa: Morningstar)

Vilka är drivkrafterna på tillväxt- och gränsmarknaderna framöver?

“Fungerande infrastruktur, marknadsfinansiering och fastighetsmarknader är grundförutsättningar för att dessa samhällen ska växa. Därför är en långsiktig exponering mot dessa marknader, i synnerhet i pensionsportföljer med ett längre perspektiv, en bra idé”, säger Nils Schalin.

Vd:n anser att tillväxt- och gränsmarknader i stort ser intressanta ut framöver, men betonar att det gäller att vara selektiv och fundera kring hur man kan dämpa risken i samband med en eventuellt vikande global konjunktur.

Vid tidpunkten för fonden UB EM Frontier Real Assets senaste månadsrapport (per den 30 november) fanns den största geografiska exponeringen i Filippinerna med 14,8 procent av kapitalet, följt av Thailand (13,4), Mexiko (12,5), Malaysia (10,9) och Indonesien (9,8). Antalet innehav uppgick till 67 varav det största stod för 2,7 procent av portföljen. Den genomsnittliga direktavkastningen låg samtidigt på 4,2 procent.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR