• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Euro HY Bond: Krediturval fortsatt avgörande

STOCKHOLM (Fonder Direkt) High yield-fonden ODDO BHF Euro High Yield Bond fortsatte att öka sin riskpositionering under februari, men är alltjämt defensivt positionerad via en klar durationsundervikt och relativt låga optionsjusterade spreadar (OAS).

Det framgår av en månadsrapport skriven av fondförvaltarna Alexis Renault, Frauke Wolkewitz, Janis Heck och Ivan Romanenko.

Fonden steg 1,37 procent i februari, sett till basvalutan euro, samtidigt som jämförelseindex (BOFA ML Euro BB-B Non Financial Fixed Floating Rate HY Constrained Index) ökade 1,86 procent. Sedan årsskiftet är fonden därmed upp 3,15 procent per den 28 februari, samtidigt som jämförelseindex har stigit 4,06 procent under samma period. I svenska kronor steg fonden 2,64 procent i februari och har sedan årsskiftet avkastat 6,97 procent.

Tecken på avmattning ignoreras

Rallyt för den europeiska high yield-marknaden höll i sig under februari. Tecknen som pekar på en avmattning i den globala ekonomin samt osäkerheten kring brexit menar förvaltarna till stor del ignoreras av marknaden.

“De flesta av de bolag som släppte rapporter i februari lämnade försiktiga utsikter för 2019”, skriver förvaltarna.

Förvaltarteamet meddelar att fonden har en fortsatt undervikt i BB-innehav och en viss övervikt mot B-ratade emittenter. Sett till branscher hålls en undervikt gentemot cykliska sektorer såsom kemikalier, resor & nöjen samt industrivaror & -tjänster.

Krediturval av högsta vikt

Förvaltningsteamet förväntar sig högre volatilitet på den europeiska high yield-marknaden framöver, som en följd av långsammare ekonomisk tillväxt, politiska händelser såsom utvecklingen i Italien, förhandlingar om handelstullar samt brexit. De tillägger att krediturval förblir avgörande, och dessutom blir allt viktigare, för att kunna överträffa marknaden i den nuvarande miljön.

Vid utgången av februari innehöll portföljen totalt 214 innehav, bland vilka industrivaror & -tjänster, telekablar samt telekom utgjorde de största sektorerna.

Obligationer från de tio ovanstående emittenterna var vid februari månads utgång fondens största innehav. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Obligationer från de tio ovanstående emittenterna var vid februari månads utgång fondens största innehav. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR