IKC Avkastningsfond: Ser medvind från både ränte- & kreditrisk

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Marknaderna är fortsatt starka, även om svaga konjunktursignaler har lett till en viss paus i uppgången. Stöd har kommit från centralbankerna, vilket har gett fallande räntor runt om i världen.

Det skriver Lars Bredenberg, som förvaltar företagsobligationsfonden IKC Avkastningsfond, i en kommentar avseende mars.

“Kreditmarknaderna har utvecklats starkt med ökad riskbenägenhet och förväntningar på en relativt stabil situation för företagen som ger fundamentalt stöd. De sjunkande långa räntorna har medfört positiva bidrag från ränterisk och en ökad riskaptit i omvärlden har påverkat den svenska företagsobligationsmarknaden med positiva bidrag från kreditrisk som följd”, skriver Lars Bredenberg.

Fondens avkastning i mars blev 0,37 procent, vilket ger en uppgång på 1,10 procent för årets första kvartal.

(Källa: IKC Fonder)

(Källa: IKC Fonder)

Lars Bredenberg meddelar att emissionsaktiviteten har ökat, då företagen använder den starka marknaden till att ro i land finansiering. Exempel på emissioner som IKC Avkastningsfond har deltagit i inkluderar Baseload, Nordnet och Ekornes. Vidare uppges fonden ha utnyttjat möjligheter på andrahandsmarknaden till att göra en del affärer, samtidigt som transaktioner har genomförts för att hantera likviditet.

Förvaltaren konstaterar att merparten av portföljinnehaven har levererat positiva bidrag mot bakgrund av den allmänna marknadsuppgången. Däremot har omsorgsbolaget Frösunda och flygbolaget Norwegian gett negativa bidrag, till följd av svaga siffror respektive problem relaterade till Boeings 737 Max-plan. Lars Bredenberg lägger till att den breda portföljutvecklingen har vägt upp för detta och att positiva nyheter har kommit in, bland annat i form av att Hoist Group har fått in AP6 i ägarlistan.

Förvaltaren bedömer att många aktörer på den svenska företagsobligationsmarknaden “förefaller ha gott om likviditet, vilket kan behövas när det kommer fler emissioner till marknaden”.

(Källa: IKC Fonder)

(Källa: IKC Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR