• UPPDRAGSARTIKEL

Danske Invest Sverige Ränta: Vilken marknad ska få rätt?

STOCKHOLM (Fonder Direkt) I stort sett samtliga mer riskfyllda tillgångsklasser har rusat sedan årsskiftet, samtidigt som räntemarknadens prissättning indikerar att den globala ekonomin går en mörk tid till mötes.

Danske Invests ränteförvaltare Anders Ohlsson menar att det är anmärkningsvärt att exempelvis aktier har handlats upp som om ekonomin ska stärkas framöver, medan långräntor handlas till krisnivåer, inte minst illustrerat av att den tyska tioåriga statsobligationen nyligen noterades till omkring -0,10 procent.

Räntan på en tysk tioårig statsobligation (vit) mot aktieindexet MSCI Europe Net Total Return de senaste tre åren. (Källa: Bloomberg)

Räntan på en tysk tioårig statsobligation (vit) mot aktieindexet MSCI Europe Net Total Return de senaste tre åren. (Källa: Bloomberg)

“Med centralbanker som skjutit förväntningarna på ytterligare normalisering långt ut i tiden och viss återhämtning i de mest alarmerande konjunkturindikatorerna, förstår jag att investerare söker avkastning i mer riskfyllda tillgångar och längre ut på räntekurvan”, säger Anders Ohlsson.

Den stora frågan är vilken marknad som får rätt, något som kommer att avgöras av i vilken grad den globala ekonomins förväntade återhämtning materialiseras, i synnerhet under andra halvåret 2019. Förvaltaren ser en viss risk för att förnyade makrobesvikelser kan leda till att riskfyllda tillgångar säljs av, vilket kan ge kapitalinflöden till långa räntepapper och i förlängningen ännu lägre nivåer på till exempel europeiska statsobligationer.

Anders Ohlsson förvaltar fonden Danske Invest Sverige Ränta, som investerar i stats- och bostadsobligationer på den svenska marknaden. Det är hela tiden en balansgång kring vilken vikt dessa tillgångsklasser ska ha i portföljen, och här är antaganden om hur både internationell och inhemsk ekonomi ska utvecklas avgörande. När ekonomin går bra och riskviljan på marknaden är god, presterar bostadsobligationer normalt sett bättre än statsobligationer, och vice versa.

Fonden har stigit 0,40 procent sedan årsskiftet. (Källa: Infront)

Fonden har stigit 0,40 procent sedan årsskiftet. (Källa: Infront)

Anders Ohlsson konstaterar att det ekonomiska klimatet för tillfället är osäkert, och han fäster givetvis stor vikt vid de signaler som ges i form av bland annat ekonomisk statistik och centralbankernas förehavanden. Han säger sig vara beredd på att dra tillbaka exponering mot längre statsobligationer, om det framkommer tydliga tecken på att den ekonomiska avmattningen är temporär och att global och svensk ekonomi är på väg att ta ny fart. Samtidigt är förvaltaren som sagt även beredd på motsatsen, det vill säga att besvikelser kring återhämtningen ska leda till flykt mot säkra tillgångar och därmed än lägre långräntor.

“I den här miljön tror jag det är avgörande att vara medveten om vilken typ av risk man väljer att addera till portföljen. Det är lätt hänt att man som investerare söker en avkastningsnivå som inte är i linje med ens riskbenägenhet, vilket kan bli mycket kostsamt den dagen marknaden vänder”, säger Anders Ohlsson avslutningsvis.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR