• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Likviditetsstrategi: Positiv april-utveckling över i stort sett hela portföljen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Riskaptiten var god i april och den nordiska företagsobligationsmarknaden fortsatt stark, med allmänt fallande kreditspreadar. Räntefonden Coeli Likviditetsstrategi steg med 0,17 procent har stigit med 0,58 procent sedan årsskiftet.

Det meddelar Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman, som förvaltar fonden, i en månadskommentar.

Fonden har stigit med 21,56 procent sedan starten den 1 maj 2010. (Källa: Coeli)

Fonden har stigit med 21,56 procent sedan starten den 1 maj 2010. (Källa: Coeli)

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden levererade

“Fortsatta inflöden i förtagsobligationsfonder och ökad riskaptit bland investerare gav stöd både till andrahandsmarknaden och de nyemissioner som lanserades under månaden”, skriver de.

Bäst avkastningsbidrag under månaden kom fastighetsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, i ljuset av en kreditbetygsuppgradering till investment grade från Fitch och S&P. Förvaltarna nämner ett antal transaktioner som katalysatorn till denna uppgradering, inklusive en större försäljning av en kontorslokal samt emissioner av både stamaktier och djupt efterställda obligationer.

Även innehavet i Telia påverkade avkastningen klart positivt, efter att bolaget rapporterat ett förstärkt kassaflöde, om än kvartalsrapporten visade på något fallande intäkter och vinst, enligt förvaltarna.

En tredje position som lyfts fram i positiva avkastningsordalag är fastighetsbolaget Kungsleden. Ur ett kredithänseende pekar Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman på framsteg i form av att bolagets belåningsgrad nu understiger 50 procent, “ett viktigt delmål för att bolaget skall kunna nå en förbättrad rating”.

B2 Holding enda plumpen i månadsprotokollet

Förvaltarna meddelar att närapå alla portföljinnehav bidrog positivt till avkastningen i april, med undantaget B2 Holding som lämnade ett mindre negativt bidrag efter att ha värderats ned något av marknaden.

På nyemissionsfronten deltog fonden under månaden i ett erbjudande av djupt efterställda obligationer från Länsförsäkringar Bank. I tillägg till det togs ovan nämnda B2 Holdings (kredithanteringsbolag) in i portföljen.

“De båda nya innehaven bedöms erbjuda goda avkastningsmöjligheter och ökar den genomsnittliga yielden i portföljen, samtidigt som respektive bolags verksamheter uppvisar förhållandevis låg konjunkturkänslighet”, skriver förvaltarna.

Bland andra transaktioner som nämns märks en ökning av exponeringen mot Samhällsbyggnadsbolaget i Norden. Fonden uppges ha inhandlat gröna obligationer med förfall 2024 utställda av bolaget, på sekundärmarknaden.

Coeli Likviditetsstrategis fem största innehav per den 30 april. (Källa: Coeli)

Coeli Likviditetsstrategis fem största innehav per den 30 april. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR