• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Absolute European Equity: Svag utveckling under april - stått utanför i stora och cykliska bolag

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Coeli Absolute European Equity rapporterar en nedgång om 0,5 procent under april (andelsklass R SEK). Sedan årsskiftet har fonden avkastat 13,1 procent. Motsvarande siffror för det breda Europa-indexet Stoxx600 är en uppgång om 3,2 procent under april och 15,9 procent sedan årsskiftet.

Fondförvaltaren Mikael Petersson konstaterar i en förvaltarkommentar för april att månaden var en stark börsmånad, där framför allt en ökad tro på stigande tillväxt i världen gjorde att cykliska bolag steg rejält. Mikael Petersson ser flera positiva signaler i världen: bolagsrapporter har överraskat positivt och nedjusteringar av vinstförväntningar har bromsats in, samtidigt har Europas “problemländer”, Italien och Grekland, rapporterat högre PMI (inköpsindex) under april, meddelar Mikael Petersson.

Desto sämre är utsikterna för Tyskland och Sverige som visar sviktande tillväxtsiffror baserat på PMI. Sammanvägt PMI för Europa var 47,9, vilket är en förbättring mot mars månads 47,5, men fortfarande under gränsen för indikation på tillväxt, som dras vid på 50, framgår det av förvaltarkommentaren.

Stått utanför cykliskt och storbolag

Mikael Petersson identifierar fyra huvudorsaker till fondens svaga utveckling under april. Fonden hade en låg exponering mot cykliska bolag, vilka gick ur april som klara vinnare. Stora bolag gick generellt bra under april, och fondens långa innehav återfanns till stor del i mindre bolag. Den svenska kronkursens svaga utveckling har dragit ned värdet på fondens svenska innehav, eftersom fondens nomineringsvaluta är euro. Som fjärde orsak till svag utveckling nämner fondförvaltaren att 20 procent är placerat i tyska fastigheter, vilka hade en negativ utveckling under april. Mikael Petersson framhåller dock att fondens största innehav i den tyska fastighetssektorn, Aroundtown, i dag handlas med cirka 10 procents rabatt mot substansvärde, och att en 20-procentig avkastning inklusive utdelning det närmsta året inte är orimligt.

Coeli Absolute European Equity går både lång och kort i europeiska aktier, med en övervikt på långa innehav (nettoexponeringen under april var i genomsnitt 76 procent). Mikael Petersson sammanfattar tre huvudområden som han menar skapar värde över tid:

  1. Sum-of-the-parts. Bolag med oattraktiv struktur som gör att aktien handlas till rabatt, men som trots detta kan vara intressanta investeringar om ledningen lyckas skapa värden genom till exempel avyttringar och avknoppningar.
  2. Omstrukturering som förbättrar marginaler och minskar sysselsatt kapital.
  3. Bolag med stark tillväxt och stark position inom sitt segment.

Att gå mot strömmen betalade sig

Ett typexempel på detta i närtid är enligt Mikael Petersson Getinge som har spunnit loss Arjo, aktivt arbetat med att förbättra marginal och reducera sysselsatt kapital samt visat tillväxt i kärnverksamheten. Getinge har i år stigit drygt 70 procent, och 23 procent bara i april. Mikael Petersson framhåller att Coeli Absolute European Equity kommenterade Getinge redan i november 2018, och då såg en potentiell kursdubblering inom två år:

“Vid det tillfället fanns det 15 rekommendationer från olika analytiker varav endast en (!) hade köp. Minsta negativa nyhet slog våldsamt på aktiekursen, aktien var underviktad av institutioner och var dessutom hårt blankad. Det var helt enkelt en jobbig aktie att äga”, skriver Mikael Petersson.

Nytt kärninnehav

Ett bolag som fonden också tycker uppfyller kriterierna för investering är tyska DEAG (Deutsche Entertainment AG) som arrangerar konserter och nöjesevent. Dels ser fondförvaltaren en långsiktig trend i att människors spenderande flyttas från kapitalvaror till upplevelser, dels finns förutsättningar för alla tre delarna som fonden eftersöker: sum-of-the parts i form av en fastighet sannolikt mer värd än vad som är bokfört samt underskottsavdrag som drar ned skatten till noll kommande år, omstrukturering i form av större andel av försäljningen via egna kanaler vilket ger högre marginal, och slutligen tillväxt genom förvärv. Coeli Absolute European Equity har byggt upp sin position i DEAG och bolaget utgör nu ett av kärninnehaven.

Att göra sin egen analys är något som skapar försprång mot marknaden och större chans till överavkastning, menar Mikael Petersson, men resan i sådana investeringar kan ofta vara ganska turbulent.

Immunovia och Chrunchfish kan bli raketer

Bland de långa innehaven nämner Mikael Petersson även diagnostikföretaget Immunovia, som närmar sig kommersiell lansering, och har en stor potential framöver enligt förvaltarkommentaren. Det samma gäller för Chrunchfish, som bedöms ha både stor risk och uppsida.

Fondens korta positioner är koncentrerade till stora bolag för att, som Mikael Petersson skriver, kunna “snabbt komma in eller ut”. Under månaden har ingen kort position utmärkt sig enskilt enligt förvaltarkommentaren, utan det är korta terminer i tyska DAX och svenska OMX, återigen med anledning av stora och cykliska bolags uppgång, som har legat bakom knappt 60 procent av korta portföljens negativa resultat under april. Fondförvaltaren meddelar att fonden har dragit ned på individuella kortpositioner och köpt mer säljoptioner. En snabb nedgång med 10 procent kommer öka värdet på optionerna fyra- till femfaldigt, förutspår fondförvaltaren.

Kortsiktig nedgång

För framtiden menar Mikael Petersson att det finns tecken på en kortsiktig nedgång i marknaden, med hänvisning till att VIX-indexet gått ned under året och under nedgången skapat vinster. Därtill poängterar Mikael Petersson det paradoxala i att räntemarknaden ännu inte visar några tecken på uppgång i den ekonomiska aktiviteten (stigande ränta). Detsamma gäller skillnaden mellan “Economic Surprise Index” och aktiemarknaden.

“Något måste börja ge med sig, antingen en acceleration av aktiviteten eller en nedgång i framförallt cykliska aktier”, menar Mikael Petersson.

Fonden har minskat sin netto- och bruttoexponering något genom att avyttra korta aktiepositioner och bolag som inte är kärninnehav, skriver Mikael Petersson. Vid en eventuell nedgång kommer fonden ta tillfället i akt och öka risken i portföljen, framhåller fondförvaltaren, som samtidigt menar att det ser ljust ut på längre sikt:

“På bolagsnivå har vi de senaste veckorna varit i kontakt med nästan samtliga av våra innehavs företagsledningar och det ser bra eller mycket bra ut”, skriver Mikael Petersson.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR