• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond: Fallande kreditspreadar gav fortsatt stöd i april

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den nordiska företagsobligationsmarknaden var fortsatt stark i april med allmänt fallande kreditspreadar. Den ökade riskaptiten bland investerare och fortsatta inflöden i företagsobligationer gav stöd till både andrahandsmarknaden och de nyemissioner som lanserades under månaden.

Det skriver Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman i en månadskommentar för Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. De konstaterar även att fonden har stigit med 0,38 procent i april och således 1,70 procent sedan årsskiftet.

Fondutveckling sedan starten i juni 2014. (Källa: Coeli)

Fondutveckling sedan starten i juni 2014. (Källa: Coeli)

Höjd rating lyfter SBB i Norden

Bäst portföljbidrag under månaden kom från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden efter det att bolaget erhållit officiella investment grade-ratings från Fitch och S&P, vilket fick dess obligationer att stiga kraftigt i värde.

“Samhällsbyggnadsbolaget genomförde under månaden en rad transaktioner som möjliggjorde uppgraderingen: en större försäljning av en kontorsfastighet, förlängningar av kapital- och räntebindningstider och emissioner av såväl nya stamaktier som djupt efterställda obligationer”, uppger förvaltarna.

Även Dometic och Akelius Residential bidrog med positiva avkastningsbidrag. Dometic rapporterade en negativ organisk tillväxt samt en något sämre vinst än förväntat, men steg trots detta. För Akelius Residential är det främst den minskande belåningsgraden som förvaltarna framhåller, vilken nämns som ett viktigt delmål i bolagets ambition om att nå en förbättrad kreditrating.

Bostadsutvecklaren Magnolia Bostad lyfts av förvaltarduon som en av månadens negativa bidragsgivare efter en nedvärdering av dess obligationer i samband med att bolaget rapporterat en låg affärsaktivitet under det första kvartalet. Förvaltarna noterar dock en stark efterfråga på projekt och detaljplaner, vilket de menar bådar gott inför kommande kvartal.

Länsförsäkringar Bank och B2 Holding in i portföljen

Fonden deltog i en nyemission under månaden av djupt efterställda obligationer från Länsförsäkringar Bank. Även det norska kredithanteringsföretaget B2 Holding togs in i portföljen.

“De båda nya innehaven bedöms erbjuda goda avkastningsmöjligheter och ökar den genomsnittliga yielden i portföljen, samtidigt som respektive bolags verksamheter uppvisar förhållandevis låg konjunkturkänslighet”, skriver förvaltarna.

Obligationer från rederiet MPC Container avyttrades för att balansera portföljen med hänsyn till de nya innehaven. Fonden uppges även ha ökat sin exponering mot Samhällsbyggnadsbolaget i Norden genom en nyemitterad hybridobligation.

Fondens fem största innehav per den 30 april. (Källa: Coeli)

Fondens fem största innehav per den 30 april. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR