• UPPDRAGSARTIKEL

Danske Invest Sverige Småbolag: "Estimaten kom i vissa fall ned väl mycket inför rapporterna"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Med en eskalerad tullsituation mellan USA och Kina kan det vara svårt att bedöma hur man ska agera som fondsparare. Den upptrappade handelstonen är emellertid inget som får Danske Invests småbolagsförvaltare Petter Löfqvist att ändra sin strategi.

“Vi har inget tullkrigsscenario som vi applicerar på portföljen, utan har valt bolagen utifrån en långsiktigt positiv syn på innehaven. Det finns alltid något att oroa sig för; år 2011 kunde man exempelvis ha agerat utifrån ett PIGS-krisscenario i portföljen och så vidare. Om man hela tiden ska styra portföljen utifrån makro så tror jag att man kan gå väldigt fel”, säger aktieförvaltaren Petter Löfqvist i en intervju med Fonder Direkt.

Istället är det “bottom up” som gäller för småbolagsfonden Danske Invest Sverige Småbolag, som med en lång investeringshorisont investerar i bolag med strukturell tillväxt och starka marknadspositioner.

Petter Löfqvist. (Källa: Danske Invest)

Petter Löfqvist. (Källa: Danske Invest)

Petter Löfqvist ser den gångna rapportperioden som “ganska bra”, och konstaterar att drygt 60 procent av bolagen på Stockholmsbörsen har slagit förväntansbilden sett till försäljning samt drygt 50 procent sett till EBIT (vinst före räntebetalningar och skatter).

“Estimaten kom till följd av konjunkturoro ned lite för mycket inför rapporterna i vissa fall, samtidigt som den svaga svenska kronan har hjälpt till något mer än förväntat”, säger förvaltaren, som dock pekar på att företagen inte kan luta sig tillbaka mot valutamedvind hur länge som helst; förr eller senare kommer investerare mer noggrant att syna hur den faktiska underliggande organiska tillväxten ser ut. Men på denna front ser det alltjämt “rätt hyggligt ut”, lägger han till.

Petter Löfqvists småbolagsfond har hittills i år stigit med drygt 24 procent, en utveckling han säger sig vara mycket nöjd med. Bland betydande bidragsgivare till avkastningen återfinns exempelvis IT-konsulten Knowit, gamingbolaget THQ Nordic och “rätt fastighetsbolag” i form av främst Sagax, Platzer och Nyfosa.

Avkastning för fonden samt jämförelseindex Carnegie Small Cap sedan årsskiftet, per den 15 maj. (Källa: Infront)

Avkastning för fonden samt jämförelseindex Carnegie Small Cap sedan årsskiftet, per den 15 maj. (Källa: Infront)

Många av portföljinnehaven har haft en stark resa i år. Hur agerar fonden i lägen då ett innehav kan anses ha fått en utmanande värdering, till följd av kursuppgång?

“Vi sätter en viss vikt på varje innehav beroende på vilken övertygelse vi har på lång sikt samt med hänsyn till likviditet och storlek på bolagen. Om ett innehav går väldigt starkt och vikten exempelvis ökar från 4 till 5 procent, tar vi ofta hem lite vinster på vägen och ser till att ge innehavet den vikt som var tanken från början. På samma sätt kan vi öka i innehav som har gått dåligt och vars vikt därför har minskat, om vi anser att investeringscaset är intakt”, förklarar Petter Löfqvist.

Finns det något särskilt bolag eller sektor där du skulle vilja se värderingen komma ned lite, för att det ska vara aktuellt att ta position eller öka exponeringen?

“Vi har en lista med aktier som vi tycker har sprungit iväg lite väl sett till värderingar och aktiekurs, men som är intressanta bolag. Det handlar främst om bolag inom teknologi och hälsovård.”

Är det något innehav i fonden som du tycker är missförstått av marknaden?

“Jag skulle i så fall säga Nent, som är ett spännande case långsiktigt och som har fått en värdering på EV/EBIT 12 efter avknoppningen från MTG. Omställningen från traditionell tv innebär bra tillväxtmöjligheter för Viaplay på den nordiska marknaden. Med tanke på det kan man fråga sig om bolaget ska vara värderat som en teleoperatör, eller som något där det finns tillväxt”, säger förvaltaren.

Samtidigt är konkurrensen inom streamad tv tuff, med exempelvis Disney+ på intåg. Tror du att Viaplay kommer att lyckas attrahera tillräckligt många konsumenter?

“Konkurrensen tilltar, men Viaplay har ett lokalt content med framför allt sporten som driver väldigt mycket intresse, vilket är superviktigt för affären. Att de exempelvis har lyckats knyta till sig Vinterstudion till nästa säsong är lite grann som att få sända Kalle Anka på julafton. Om man tror att den nordiska marknaden kommer att gå åt samma håll som den amerikanska, det vill säga att konsumenterna inte bara har ett utan flera abonnemang, då ger Viaplays lokala content en väldigt stark position att utgå ifrån jämfört med mycket annat. Även om vi börjar se lokala produktioner från till exempel Netflix.”

Vad vill du se från Nent framöver?

“I det korta perspektivet handlar det mycket om att bolaget fortsätter att ta nya Viaplay-abonnenter. Sedan vill jag se att de genomsnittliga intäkterna per kund hålls uppe, så att inte marginalerna blir lidande av tillväxten.”

Hur ser du på den “gamla” traditionella reklamdrivna tv-affären som också är en del av Nent?

“Annonspriserna är ganska upptryckta för tillfället, vilket till stor del är en effekt av den avreglerade bettingmarknaden i Sverige. De begränsningar av spelreklam som det nu är tal om innebär en risk, men jag ser det som att marknaden redan till viss del har tagit höjd för minskade annonsintäkter inom traditionell tv, och är inte särskilt orolig för den biten vad gäller Nent som helhet. Vi tror inte att det är traditionell tv som kommer att driva Nents affär på sikt”, säger Petter Löfqvist.

Fonden saknar helt exponering mot finanssektorn, som på den svenska småbolagsmarknaden består av nischbanker och investmentbolag. Hur kommer det sig?

“När det gäller investmentbolag så går det i många fall att investera i deras portföljbolag direkt på börsen, vilket jag föredrar att göra. Och gällande nischbankerna, Avanza borträknat, så har jag inte någon förkärlek för deras affärsmodeller. Vissa av dessa bolag har haft en väldigt stark tillväxt i sina kreditportföljer, utan att det har resulterat i någon egentlig vinsttillväxt och avtryck på sista raden. Den här typen av bolag är dessutom oprövade i ett börssammanhang annat än under högkonjunktur, vilket innebär en osäkerhet”, resonerar förvaltaren.

Angående handelsdispyt och den senaste tidens förvecklingar mellan USA och Kina konstaterar Petter Löfqvist att ett fullskaligt handelskrig vore negativt för global tillväxt och för många företag. En stor del av småbolagsfondens cirka 40 innehav bör dock i teorin vara relativt förskonade från de negativa effekter som ett eventuellt handelskrig kan föra med sig. Eskalerar situationen framöver kan småbolag med Norden som huvudsaklig marknad komma att gynnas relativt större svenska börsbolag, som har världen som spelplan och är känsligare för faktorer som störningar i leverantörskedjor, resonerar han.

“Vi har exempelvis en hel del fastighetsbolag, IT- och teknikkonsulter i portföljen, som i allt väsentligt bör vara isolerade och okorrelerade med handelskrig mellan USA och Kina, och eventuellt med Europa involverat också. På så sätt är det gynnsamt, men om vi ser en kraftig ekonomisk nedgång vore det självklart negativt även för småbolagsfonden”, avslutar Petter Löfqvist.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR