• UPPDRAGSARTIKEL

Danske Invest Sverige Småbolag: Oviss rapportperiod väntar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Köp de aktier som sannolikt kommer att inkluderas i SBX Index cirka två månader innan indexomviktningen, och gå kort (blanka) aktier som troligen är på väg att exkluderas.

Det har varit en strategi som historiskt har lönat sig (givet att man förutspått rätt angående indexförändringarna), enligt en rapport från Nordea.

När det gäller småbolagsindex däremot tenderar de aktier som är på väg ut ur indexet att överprestera de aktier som är på väg in inför omviktningen, även om båda kategorierna här uppvisar en positiv avkastning.

Avkastning 60 dagar inför och 60 dagar efter omviktningar för aktier som är på väg att bli inkluderade (mörkblå) respektive exkluderade från nordiska småbolagsindex. (Källa: Factset/Nordea)

Avkastning 60 dagar inför och 60 dagar efter omviktningar för aktier som är på väg att bli inkluderade (mörkblå) respektive exkluderade från nordiska småbolagsindex. (Källa: Factset/Nordea)

Som framgår i grafen ovan tenderar aktier som utgår från småbolagsindex att gå mycket starkt inför exkluderingsdagen. Anledningen till att dessa bolag som grupp går starkt inför exkludering kan härledas till att aktier exkluderas på grund av att bolagen blir för stora sett till börsvärde, vilket i sig förutsätter en kursuppgång. Orsakerna bakom kursuppgångarna kan vara många, men ofta handlar det om ett bra momentum i verksamheten som också avspeglas i aktiekursen.

Aktier som istället inkluderas i småbolagsindex består dels av bolag som är nytillkomna på börsen sedan den senaste indexomviktningen, men även av en grupp bolag som kommer in på grund av att deras marknadsvärden har krympt till följd av en negativ kursutveckling (bortsett från eventuella bolagshändelser som avknoppningar).

Att ta kortsiktiga taktiska positioner i samband med indexförändringar är emellertid inget som lockar Danske Invests småbolagsförvaltare Petter Löfqvist, som istället lägger sin energi på att analysera bolagen ur ett fundamentalt perspektiv.

Han säger till Fonder Direkt att de två portföljinnehaven Balder och Nibe fick lämna småbolagsindex i slutet av maj, men att han tror att det kommer att dröja innan aktierna lämnar diverse småbolagsportföljer. Småbolagsfonders reglementen säger ofta att det är OK att inneha aktier utanför småbolagsindex, om börsvärdet understiger 1 procent av det samlade värdet på Stockholmsbörsen.

“Däremot kan man fundera över om man ska äga aktier som inte längre ingår i jämförelseindex, och inte räknas som småbolag, i en småbolagsportfölj. Det är också en riskfråga - har du exempelvis två stora positioner i bolag som inte ingår i index tar du en avvikelserisk”, säger Petter Löfqvist.

Intressant fastighetsnykomling

En nykomling på börsen (och i fonden Danske Invest Sverige Småbolag) som förvaltaren lyfter fram är fastighetsbolaget K2A. Petter Löfqvist ser bolaget som ett piggt tillskott till fastighetslistan, med intressanta tillväxtmöjligheter och ett tilltalande hållbarhetsfokus (alla hus byggs i trä och är numera svanenmärkta).

“Deras modulkoncept gör att det går relativt fort från tilldelning till att resa byggnader och K2A har i dag en projektportfölj med 2.900 lägenheter med detaljplaner i de flesta fallen”, säger Petter Löfqvist.

Bolaget, som främst är inriktat på studentlägenheter i svenska regionstäder, har hittills levererat 29 procent avkastning på investerat kapital på sina projekt, och förvaltaren bedömer att K2A bör kunna fortsätta på den inslagna vägen med fortsatt hög tillväxt och avkastning på investerat kapital.

Petter Löfqvist konstaterar att en risk med bolaget är att det arbetar med lite högre skuldsättning än de stora mer etablerade fastighetsbolagen, men tycker att de positiva faktorerna vägde över till att ge K2A en plats i portföljen. Danske Invest Sverige Småbolag deltog i nyemissionen på 71 kronor per aktie som föregick börsintroduktionen den 20 juni.

Handelsosäkerhet och kommunikation i fokus

Det andra kvartalet 2019 är precis avslutat och strax är det dags för börsbolagen att bekänna färg för perioden april-juni (förutom de med brutna räkenskapsår). Petter Löfqvist pekar på att handelskriget mellan USA och Kina har ställt till det och lett till ökad osäkerhet på bolagsnivå, samtidigt som makrostatistik såsom PMI successivt har försvagats den senaste tiden. På samma gång konstaterar han att det är positivt för börsen att USA och Kina åter har satt sig vid förhandlingsbordet angående handel och att USA har meddelat att det i nuläget inte blir några ytterligare tullar på kinesisktillverkade varor.

Förvaltaren är dock beredd på att effekterna av handelskriget i större utsträckning kommer att börja framträda i kommande bolagsrapporter.

“Det höll upp ganska okej i det första kvartalet, men nu lär den svagare makrodatan börja trilla in i efterfrågebilden. Det här är ingen hemlighet som sådan och marknaden är nog i viss utsträckning förberedd, men frågan är vilken magnitud det blir vad gäller konjunkturinbromsningens effekter på bolagen generellt och särskilt på industribolagen”, säger Petter Löfqvist.

Hur ledningarna kommunicerar angående utsikterna kommer att vara centralt när bolagen rapporterar, enligt Petter Löfqvist, som påminner om hur stora kursrörelser som har setts i samband med de senaste rapportperioderna. Detta till stor del som en effekt av vad bolagen har kommunicerat utöver själva kvartalssiffrorna.

Danske Invest Sverige Småbolag har hittills i år stigit med 30,8 procent, per den 3 juli. (Källa: Infront)

Danske Invest Sverige Småbolag har hittills i år stigit med 30,8 procent, per den 3 juli. (Källa: Infront)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR