• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond: Blandad bild på kreditmarknaderna i september

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Räntefonden Coeli Nordisk Företagsobligationsfond tappade 0,03 procent i september, vilket innebär att fonden har stigit med 3,08 procent sedan årsskiftet.

Det meddelar fondförvaltarna Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman i en månadskommentar.

“Den positiva trenden i företagsobligationsmarknaden fortsatte under september med överlag stabila kreditspreadar i Europa. Något stigande långräntor höll dock tillbaka avkastningen. I den nordiska delmarknaden var stämningsläget mycket gott med hög aktivitet i primärmarknaden där framförallt fastighetsbolag genomförde nyemissioner”, sammanfattar förvaltarna.

Fondens bästa avkastningsbidrag i september kom från den danska detaljhandelskoncernen PWT Holding, efter att bolagets obligationer fått stöd av en framlagd kvartalsrapport. Förvaltarna meddelar att PWT marginellt förbättrade både försäljning och marginaler jämfört med förra året, samtidigt som dess ledning ser fortsatt förbättringspotential i verksamheten och uttryckte försiktig optimism kring resten av året.

Ett annat portföljinnehav som utvecklades väl under månaden var fartygsleasingbolaget Ship Finance. Enligt Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman bekräftades att bolagets tillväxtresa fortgår, då Ship Finance i september genomförde investeringar i tre större tankfartyg.

Bland innehav med negativ portföljeffekt i september nämns Intrum, B2 Holding och Melin Group. Intrum emitterade nya obligationer för att delvis refinansiera ett obligationslån som förfaller 2022, enligt förvaltarna. De konstaterar att denna refinansiering innebär en jämnare förfalloprofil för bolagets skuldportfölj, vilket de bedömer vara positivt. Dock för ett utökat utbud av Intrum-obligationer med sig en viss kurspress på kort sikt, lägger de till.

“Likaså var kursutvecklingen för obligationer från B2 Holding svag. Bolaget presenterade sin kvartalsrapport den sista augusti, innehållet i denna var till stora delar redan känt efter vinstvarningen tidigare i augusti. B2 guidar nu för en något lägre tillväxttakt och uppger att förutsättningarna för investeringar i förfallna fordringar fortsätter att förbättras”, skriver förvaltarna.

Gällande Melin Group meddelar förvaltarduon att obligationerna fortsatte att tappa mark i ljuset av den kvartalsrapport som släpptes i augusti.

På ett mer övergripande plan uppges nordiska och europeiska kreditmarknader ha visat på en något blandad bild i september. Inom “investment grade” noterades svagt stigande kreditspreadar (vilket innebär svagt negativ kursutveckling, givet oförändrad tioårsränta) under månaden, samtidigt som “high yield” inledde september med fallande spreadar (positiv utveckling), dock med en viss uppgång under månadens senare del.

Sett till portföljförändringar informerar förvaltarna om att fonden har investerat i det norska försäkringsbolaget Gjensidige Forsikring, vilket innebär att exponeringen mot konjunkturokänsliga bolag har ökat. Gjensidige uppges vara marknadsledande inom sakförsäkringar i Norge, ha en framskjuten marknadsplacering i Danmark, vara mycket välkapitaliserat samt uppvisa en stabil lönsamhet. Vidare gjorde fonden en rockad i sitt Telia-innehav av efterställda obligationer under månaden. Fastränteobligationer i euro fick ge plats åt ett räntejusteringslån (floating rate note, FRN) i svenska kronor.

“Bytet skedde till fördelaktiga villkor med en något högre spread samtidigt som räntedurationen och förväntad löptid förkortades”, förklarar förvaltarna angående Telia-innehavet.

Fondens största innehav per den 30 september. (Källa: Coeli)

Fondens största innehav per den 30 september. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR