• UPPDRAGSARTIKEL

Danske Bank: "Aktivt ägarskap är där vi mest effektivt kan bidra till förändring och förbättring"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) För snart två år sedan tog Danske Bank beslutet att satsa rejält på hållbarhet och ESG-integrering i sin kapitalförvaltning och bli “thought leading” på området.

“Hållbarhet är en central del av förvaltningsuppdraget och att integrera ESG i våra processer hjälper oss att fatta mer välinformerade beslut. Det gör också att vi kan erbjuda våra kunder mer konkurrenskraftig avkastning på lång sikt”, säger Danske Banks Erik Eliasson till Fonder Direkt.

Erik Eliasson. Källa: Danske Bank

Erik Eliasson. Källa: Danske Bank

Erik Eliasson är globalt ansvarig för hållbarhetsanalys inom Danske Bank Wealth Management och leder ett nordiskt team på 17 personer. Enhetens funktion sträcker sig från att ge investeringsteamen stöd i form av data, analys och bolagsdialog, till att tillhandahålla utbildningar och förse kundrådgivare med relevanta verktyg och material.

Banken arbetar med att bygga en robust ESG-dataplattform med flera olika datakällor, som ska ge en övergripande bild av olika ESG-frågor för såväl enskilda bolag som sektorer och länder.

Erik Eliasson betonar att Danske Banks ESG-arbete handlar om en kontinuerlig resa som ständigt utvecklas. “Vi har kommit en bra bit, men har en bit kvar innan vi når vårt mål. Exempelvis ska vi stärka vår dataplattform, utveckla väsentlighetsanalysen, förfina mätmetoderna och arbeta med vårt aktiva ägarskap”, förklarar analyschefen.

Danske Bank har haft stort fokus på att leta efter högkvalitativ ESG-data och banken tänker “agnostiskt” kring hur de kan använda olika datakällor som kompletterar varandra och fokuserar på materiella och relevanta aspekter. Men att ha tillgång till data räcker inte, det handlar om vad man gör med den.

“Vi har integrerat en stor mängd data i våra system som förvaltarna dagligen kan använda i sina analyser och investeringsbeslut. Vi har utvecklat ett eget verktyg - mDASH - som samlar och strukturerar ESG-data utifrån ett materialitetsperspektiv, för att få bättre kunskap om och förståelse för bolagen”, säger Erik Eliasson.

“Vi gör dessutom egen ESG-analys på bolag som saknar täckning, som i dagsläget omfattar drygt 70 svenska bolag”, fortsätter han.

Kan det vara skillnader mellan hur de olika ESG-dataleverantörerna bedömer bolagen?

“Definitivt, alla leverantörer har olika metoder. Vissa är mer kvantitativa och andra mer kvalitativa, och man fokuserar på olika ESG-frågor eller teman. Sedan varierar täckningen; en del erbjuder bra täckning av nordiska bolag medan andra täcker tillväxtmarknader. Att använda sig av olika ESG-datakällor, både sekundärdata från leverantörer men även primärdata från bolagen själva, gör att vi kan få en helhetsförståelse vilket i sin tur gör det enklare för våra förvaltare att fatta välgrundade investeringsbeslut”, säger Erik Eliasson.

Upplever ni att bolagen generellt sett är öppna och intresserade av en dialog?

“Det tycker jag att de gör. Aktivt ägarskap är där vi mest effektivt kan bidra till förändring och förbättring. Förra året hade vi 640 möten med 420 olika bolag, där olika ESG-frågor avhandlades. Som ägare har vi även möjlighet att rösta på bolagsstämmor - båda är viktiga för att kunna påverka bolagen i materiella ESG-frågor och skapa långsiktiga värden i de bolag vi investerar i för våra kunder. Man kan säga att våra förvaltare är viktiga förändringsagenter i det här arbetet.”

Samverkar ni med andra ägare för att nå fram till bolagen och uppnå positiv förändring?

“Det som vi anser är materiella ämnen för enskilda bolag är också i stor utsträckning ämnen som även andra förvaltare menar är materiella. Men att samarbeta med andra behöver inte ske direkt riktat gentemot ett enskilt bolag, utan kan även handla om att vi tillsammans med andra förvaltare deltar i och stödjer olika typer av initiativ. Det kan vara initiativ som fokuserar på transparens eller hållbarhetsstandarder, och exempel på sådana är CDP samt Institutional Investors Group on Climate Change”, säger Erik Eliasson.

Finns det något konkret fall du kan peka på där ert påverkansarbete inom ESG har lett till förändring i ett bolag?

“Det är väldigt svårt att reda ut vad som är orsak och verkan, att peka på ‘bevis’ eller liknande. Men vi upplever att många bolag vi diskuterar hållbarhetsfrågor med återkommer till dessa frågor vid till exempel olika kapitalmarknadsaktiviteter, att de har tänkt igenom detta och blivit mer transparenta samt även har adresserat specifika önskemål. Det kan handla om att ta fram olika typer av policys och andra initiativ, så jag anser helt klart att det aktiva ägarskap som både vi och andra förvaltare utövar ger effekt.”

Finns det en plats för fossila bränslen i era fonder, om bolaget har höga standarder gällande frågor som rör det sociala och bolagsstyrning samt även producerar energi via förnybara källor?

“Vi är övertygade om att ett holistiskt angreppssätt där man tittar på ESG-faktorer tillsammans med finansiella faktorer leder till bättre investeringsbeslut. Sen är det viktigt att inte dra förhastade slutsatser om vad som är bra eller dåliga bolag ur ett visst perspektiv, då många frågar är komplexa, som exempelvis klimatfrågan. Det finns bolag som har stor exponering mot fossila bränslen, men som fokuserar på omställning och innovation. Sådana bolag kan definitivt bli vinnare, och den typen av omställningsarbete kan ha en positiv inverkan på miljön”, säger Erik Eliasson.

Han förklarar vidare att det definitivt kan finnas plats för fossila bränslen, men med reservationen att Danske Bank på koncernnivå beslutat att inte investera i, låna ut till, eller köpa in tjänster från bolag som utvinner oljesand eller är involverade i bränsleutvinning från termisk kol. Erik Eliasson betonar återigen att frågan är komplex, och meddelar att även denna typ av bolag kan vara aktuella för investering om de kan visa på en trovärdig förändringsplan mot mer hållbara energikällor.

Vad kan en fondsparare som vill investera etiskt och hållbart förvänta sig av Danske Banks produkter?

“Det finns tre huvudsakliga kundbehov som vi behöver tillgodose: kunder som efterfrågar att ESG är en integrerad del av investeringsprocessen, kunder som har specifika etiska värderingar och preferenser, till exempel att man inte vill investera i vissa branscher, samt kunder som efterfrågar exponering mot specifika hållbarhetsteman. Genom att ha starka processer för bland annat ESG-integrering, aktivt ägarskap och screening har vi möjlighet att erbjuda våra kunder detta. För oss är hållbarhet en central del av förvaltningen och något som ska genomsyra alla våra processer”, säger Erik Eliasson.

Danske Bank har arbetat fokuserat med att ta fram processer och verktyg inom ESG i ett par år nu. Hur ser nästa steg ut på den resan?

“Vi kommer fortsätta att kontinuerligt utveckla vår ESG-integration, vårt aktiva ägarskap och våra screeningprocesser, men även hur vi kommunicerar kring vårt arbete. Mer specifikt ska vi optimera vår ESG-plattform, bygga fler analysverktyg och stärka kompetensen hos våra förvaltare och investeringsteam. Vidare ska vi fortsätta utveckla vårt röstningsarbete och öka transparensen så att våra kunder kan se vilken typ av arbete våra förvaltare dagligen gör kring ESG. Det här är ett arbete som kommer att fortgå de kommande åren”, säger Erik Eliasson.

Han fortsätter:

“Målsättningen är att alla Danske Banks portföljförvaltare vid utgången av 2020 ska kunna redogöra för hur de integrerar ESG i förvaltningen. De ska känna sig trygga med att beskriva hur de arbetar. När vi uppnår detta har jag och mitt team lyckats i vårt arbete att bygga upp den här infrastrukturen och tillhandahålla förvaltarna med de verktyg och data som behövs för att klara uppgiften. Men som sagt, utvecklingen kommer inte att stanna där, utan detta handlar om en kontinuerlig resa som bara har börjat”, avslutar Erik Eliasson.

__


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR