• UPPDRAGSARTIKEL

Rhenman Global Opportunities L/S: -0,2 % i okt, kortpositioner tyngde

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S noterade ett blygsamt tapp om 0,2 procent i oktober, sett till huvudandelsklassen RC1 SEK, vilket betyder att andelsvärdet har ökat med 23,9 procent hittills under 2019. Världsindex steg samtidigt med 0,5 procent i oktober.

“Banker och industriföretag bidrog mest positivt medan innehaven i dagligvaror och informationstjänster utvecklades negativt. Fondens långa positioner gav ett positivt bidrag med 0,4 procent, medan kortpositionerna belastade fonden med 0,6 procent”, meddelar fondförvaltaren Staffan Knafve.

Avkastningshistorik för Rhenman Global Opportunities L/S sedan starten i augusti 2016, indexerat till 100. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Avkastningshistorik för Rhenman Global Opportunities L/S sedan starten i augusti 2016, indexerat till 100. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Volkswagen briljerar

Månadens bästa bidragsgivare var Volkswagen, vars aktie steg kraftig tack vare ett positivt nyhetsflöde kring bolaget.

“Det var framförallt två diskussionsområden som fick kursen att ta fart: spekulationer kring dotterbolagens värderingar samt den hastiga upptrappningen av elbilstillverkning. Rykten cirkulerade kring Volkswagens mål att dubbla sitt marknadsvärde till 2030 genom omstruktureringar av sina många dotterbolag. Medier och investerare fick med detta anledning att reflektera över de framtida värden som koncernen har i olika varumärken”, skriver Staffan Knafve.

Det uppmärksammades även att Volkswagen planerar att öka produktionen av elbilar till omkring 1 miljon fordon vid slutet av nästa år, genom att bland annat färdigställa två nya kinesiska fabriker, vilket kan jämföras med Tesla som fortfarande försöker nå sitt om att tillverka en halv miljon bilar om året.

Utöver Volkswagen nämns även svenska Sandvik som ett starkt innehav under månaden. Sandviks rapport togs emot väl av såväl investerare och analytiker och aktien fick flera höjda riktkurser.

“Resultaten sågs som en lättnad och var bättre än vad många hade fruktat. Viktigast var att Sandvik har lyckats hålla uppe sina marginaler trots svagare efterfrågan”, noterar förvaltaren.

Kortpositionen i Tesla gick å andra sidan tungt under månaden då bolagets kvartalsrapport översteg även de mest optimistiska prognoserna.

Företag beredda på sämre tider

När rapportsäsongen för det tredje kvartalet tog fart kunde Staffan Knafve konstatera att företagens intjäningsförmåga återigen visat sig mer uthållig än befarat, och att utfallet sammantaget var bättre än förväntat.

“Vad de rapporter som hittills inkommit visar är, enligt vår mening, att företag inom de flesta sektorer har en stor beredskap för en sämre efterfrågesituation. Sett till resultat och kassaflöde tyder detta på att företagens ledningar och styrelser prioriterar lönsamhet och stabilitet framför tillväxt. I sig är detta dock ett problem på sikt, eftersom nödvändiga investeringar skjuts på framtiden”, skriver förvaltaren.

Vad gäller fondens positionering meddelar Staffan Knafve att fonden har minskat sin exponering i en begränsad utsträckning, samtidigt bibehålls en relativt hög nivå och innehavsstrukturen fortsätter ha en tonvikt på värdebolag. De fem största aktieinnehaven vid månadsskiftet var Chevron, Roche, Medtronic, BNP Paribas samt Nestlé.

Totalt hade fonden 38 stycken innehav vid utgången av oktober, att jämföra med 41 månaden innan. Fonden ökade också sin valutaexponering mot euro till 79 procent, mot 48 procent i september.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR