• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Likviditetsstrategi: -0,12% i oktober, SBB blivit portföljens största emittent

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Räntefonden Coeli Likviditetsstrategi backade med 0,12 procent i oktober, och har därmed stigit med exakt 1 procent hittills i år. Fonden är inriktad på nordiska företagsobligationer och penningmarknadsinstrument.

Fondförvaltarna Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman skriver i en månadskommentar att bolagsrapporterna för det tredje kvartalet överlag levde upp till förväntningarna, men att prognoserna för kommande kvartal var återhållsamma vilket reflekterar en medioker konjunkturutveckling.

Sett till företagsobligationssegmenten high yield och investment grade så uppges de föregående ha haft något kontraherande kreditspreadar gentemot statsobligationer under månaden, medan kontraktionen inom investment grade var mer distinkt.

“Stigande europeiska statsobligationsräntor, med markanta ränteuppgångar i svenska obligationer, medförde press på kurserna för fastränteobligationer”, enligt kommentaren.

Telia återfanns bland fondens bästa avkastningsbidrag i oktober. Innehavet utvecklades väl efter att telekombolaget rapporterat ett rörelseresultat som var något starkare än väntat, men med en smärre nedgång sett till förvärvsjusterade tjänsteintäkter, delger förvaltarna.

“Ur ett kreditperspektiv noteras att kassaflödet förbättrades avsevärt samtidigt som bolaget meddelade att återköpen av aktier avslutas i förtid”, utvecklar Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman.

Norska Hexagon Composites uppges också ha gett ett betydelsefullt bidrag till avkastningen i oktober, då bolaget under månaden vittnade om bättre utsikter inom bränslesystem till transitbussar och lastbilar.

  Fondens utveckling sedan starten i maj 2010. OMRX T-Bill är jämförelseindex. (Källa: Coeli)

Fondens utveckling sedan starten i maj 2010. OMRX T-Bill är jämförelseindex. (Källa: Coeli)

Innehavet i det norska betaltjänstbolaget Melin Group tyngde fondutvecklingen i oktober, då obligationerna enligt förvaltarna tappade kraftigt i värde efter att två poster omsattes på oväntat låga kursnivåer. Bolaget uppges under månaden ha meddelat att de finansiella resultaten låter vänta på sig, trots en överlag tillfredsställande utveckling. Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman konstaterar att Melin är högt skuldsatt, men bedömer att kostnadssynergier och en förväntad intäktsökning från förvärvade verksamheter i Sverige ger förutsättningar för att Melin ska kunna “komma till rätta med de finansiella nyckeltalen” nästa år.

Även Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) bidrog negativt till avkastningen i oktober, och detta trots att bolaget publicerade vad som enligt förvaltarna var en stark kvartalsrapport. SBB genomförde en refinansiering i form av återköp av efterställda obligationer samt emittering av nya säkerställda obligationer, meddelar förvaltarduon, som pekar på att detta sänker bolagets räntekostnader ytterligare och är ett viktigt steg i den uttalade ambitionen att nå en högre kreditrating.

Vad gäller portföljaktivitet avyttrades Stora Enso i oktober samtidigt som fonden minskade sin exponering mot ÅF Pöyry. Dessa båda åtgärder var ämnade att minska fondens andel i cykliska bolag, enligt kommentaren. Fonden avyttrade även sitt innehav av efterställda obligationer från Länsförsäkringar Bank. SBB uppges ha blivit den största emittenten bland portföljens räntebärande innehav, efter att fonden deltagit i ovan nämnd obligationsemission. Coeli Likviditetsstrategi ökade även i telekombolaget Millicom och försäkringsbolaget Gjensidige under månaden; det senare en investering som förvaltarna anser passar väl in under rådande konjunkturläge och som bidrar till en ökad riskspridning.

Fondens fem största innehav per den 31 oktober 2019. Observera att vad som redovisas här är största enskilda innehav, vilket inte är samma sak som största emittent. (Källa: Coeli)

Fondens fem största innehav per den 31 oktober 2019. Observera att vad som redovisas här är största enskilda innehav, vilket inte är samma sak som största emittent. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR