• UPPDRAGSARTIKEL

Rhenman Global Opportunities L/S: +1,1% i november, Disney och CVS i topp

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Börsåret 2019 ser ut att bli mycket bra, om inga större negativa överraskningar inträffar i december, och investerare hyser förhoppningar om en viss förbättring i världsekonomin under 2020.

Det konstaterar aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S:s portföljförvaltare Staffan Knafve i en månadsrapport, där fondens avkastning i november anges till +1,1 procent vilket innebär en uppgång med 25,4 procent hittills i år (i fondens huvudandelsklass RC1 SEK).

Avkastningshistorik för Rhenman Global Opportunities L/S sedan starten i augusti 2016, indexerat till 100. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Avkastningshistorik för Rhenman Global Opportunities L/S sedan starten i augusti 2016, indexerat till 100. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Gällande årets börsuppgångar anmärker förvaltaren emellertid att det till stor del är fråga om en återhämtning efter ett svagt andra halvår 2018. Enligt Staffan Knafve har en kombination av ytterst låga räntor och en i utgångsläget relativt försiktig exponering fått investerare att successivt öka sin risk under hösten.

“Inte minst gäller detta Europa, som efter ett par år med utflöden nu åter attraherar kapital. Så även om USA sannolikt kommer att uppvisa den bästa avkastningen 2019, har såväl Europa som Japan också utvecklats starkt”, skriver Staffan Knafve.

Bolagens generellt sett överraskande starka resultatutveckling har varit ett genomgående tema i år, menar förvaltaren. Vinsternas tillväxttakt har visserligen sjunkit, men den handelspolitiska turbulensen har hittills varken påverkat efterfrågan eller lönsamheten i den utsträckning som befarats, meddelar han.

Streaminglansering och opinionsundersökningar kryddade novemberavkastning

Bäst avkastningsbidrag under november fick fonden från Walt Disney, vars aktie steg kraftigt efter bolagets lansering av streamingtjänsten Disney+, enligt rapporten. Förvaltaren meddelar att det faktum att tjänsten nådde 10 miljoner prenumeranter i USA direkt på lanseringsdagen, tolkades som att chanserna är goda för att Disney+ ska kunna ta marknadsandelar inom streamingsegmentet mycket fortare än vad många tidigare har trott.

Vidare var apoteksbolaget CVS Health ett av de innehav som levererade bäst avkastning åt fonden under november, som enligt förvaltaren för övrigt var en mycket stark månad för sjukvårdssektorn. CVS-aktien ska ha belönats för en rapport som var bättre än väntat och som innehöll en höjd vinstprognos för 2019. Men aktien fick även draghjälp av den medvind som uppstått i sektorn mot bakgrund av senator Elizabeth Warrens tapp i opinionsundersökningarna, både i oktober och november, avseende presidentkandidaturen för Demokraterna i USA, lägger Staffan Knafve till. Hennes tillbakagång i de senaste mätningarna har fått investerares oro för en omfattande hälsoreform att minska, meddelar förvaltaren.

TV-granskning och dämpat japanskt ölsug slog mot SEB och Asahi

Bland negativa avkastningsbidrag i november återfanns den svenska banken SEB och den japanska bryggerikoncernen Asahi Group.

SEB föll kraftigt på börsen efter att det blivit känt att banken skulle figurera i ett kommande avsnitt av SVT:s Uppdrag Granskning, avseende misstänkt penningtvätt i Baltikum, framgår av rapporten. Staffan Knafve konstaterar dock att aktien återhämtade sig något efter att programmet hade sänts, då uppgifterna i programmet inte bedömdes vara så graverande som fruktat från investerarhåll. Förvaltaren förklarar vidare att kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s, efter att ha granskat programmet, skrev att det inte finns något i SEB:s transaktionshistoria i Estland som visar tecken på “allvarliga brister inom kontroll och regelefterlevnad”.

Gällande nedgången i Asahi Group pekar Staffan Knafve på en sänkt vinstprognos från bolaget, med hänvisning till valutafluktuationer och motvind i Japan på grund av lägre konsumtion.

“Asahi har expanderat aggressivt utanför Japan de senaste åren, både genom förvärv och ökad export, vilket har gjort bolagets resultat mer känsligt för valutakursförändringar. Aktien har annars utvecklats väl och hade under året stigit 29 procent innan fallet i november”, meddelar förvaltaren.

Kommer tillväxt fortsätta överprestera värde?

__

Staffan Knafve noterar att en viktig fråga under året har varit huruvida tillväxtaktier ska kunna fortsätta utvecklas så mycket bättre än värdeaktier. Han pekar på att de förra, med undantag för en kort period under hösten, har kommit att “dominera börsutvecklingen” detta år, och att det har fört med sig höga värderingsskillnader mellan tillväxt- och värdeaktier. Som helhet bedömer fondens förvaltningsteam dock att genomsnittsvärderingen på världens börser är rimlig, inte minst med hänsyn tagen till ränteläget, enligt rapporten.

Rhenman Global Opportunities L/S har under november behållit både sin exponering och struktur på innehaven, med en tonvikt på värdebolag, meddelar Staffan Knafve. Fonden hade vid månadsskiftet 38 innehav och exponering som utgjordes av 96 procent lång och -5 procent kort. De största aktieinnehaven var Chevron, BNP Paribas, Roche Pref, JP Morgan Chase samt Medtronic.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR