Fonder: Fondbranschen överens om ny redovisning av koldioxidavtryck

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Styrelsen i Fondbolagens förening har antagit en ny branschgemensam vägledning för redovisning av koldioxid från fondinvesteringar. Vägledningen tar hänsyn till Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD) rekommendationer, och gör det möjligt att även redovisa koldioxidavtryck för ränte- och blandfonder.

Det skriver Fondbolagens förening i ett pressmeddelande.

Fondbolagens förening tog fram en vägledning för beräkning av utsläpp av växthusgaser från portföljbolagen i värdepappersfonder år 2016, men det har sedan dess skett en mängd förändringar på området.

Den nya vägledningen tar enligt Fondbolagens förening hänsyn till dessa förändringar, såsom EU:s Non-Financial Reporting Directive används i den svenska årsredovisningslagen; flera nya investerarledda klimatinitiativ har lanserats; EU har presenterat sina planer för en hållbar finansmarknad och Task Force for Climate-related Financial Disclosure (TCFD) har presenterat rekommendationer för klimatrelaterade finansiella upplysningar.

“Rent praktiskt innebär förändringarna att själva beräkningsformeln i vägledningen justeras för att visa fondportföljens exponering mot koldioxidintensiva företag, istället för fondens ägarandel i bolag med hög koldioxidintensitet. Tidigare användes beräkningarna bara för aktiefonder men nu blir det möjligt att beräkna och redovisa koldioxidavtryck även för ränte- och blandfonder”, framkommer det i pressmeddelandet.

“Vi ser att hållbarhetsfrågorna bli allt viktigare för spararna. I fondbranschen pågår det ett stort arbete för att ta fram hållbara produkter och möta den efterfrågan. Det är också viktigt att fonderna kan informera så bra som möjligt kring hållbarhetsarbetet. Branschen strävar mot ökad transparens och jämförbarhet och vi har nu tagit ytterligare ett steg i utvecklingen av vår vägledning där vi bl.a. anpassar oss till TCDF:s internationella ramverk”, kommenterar Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening.

Fredrik Nordström tillägger dock att det fortfarande finns begränsningar i datatillgången vilket försvårar fondernas beräkningar och i tolkningen av nyckeltalet. Enligt honom är målet att de på sikt ska få en ännu bättre bild av företagens klimatavtryck, och inte minst framåtblickande information om hur olika företag avser att möta klimatutmaningarna.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR