• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond: +0,33% i december, Intrum och 4Finance ledde vägen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Räntefonden Coeli Nordisk Företagsobligationsfond avancerade 0,33 procent i december. Avkastningen för 2019 summeras i och med det till +3,14 procent, enligt en förvaltarkommentar.

“Året avslutades starkt i företagsobligationsmarknaden, den goda riskaptiten från november höll i sig vilket medförde att kreditspreadarna gick ihop något. Aktiviteten i primärmarknaden var initialt hög men avtog mot slutet av månaden”, skriver förvaltarparet Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman.

nf 1

Fonden hade vid årsskiftet stigit med 15,60 procent sedan lanseringen i juni 2014. (Källa: Coeli)

Både investment grade och det högavkastande segmentet uppvisade fallande kreditspreadar i Norden och på den europeiska kontinenten under månaden, uppger förvaltarna. Vad gäller den svenska räntepolitiken höjde Riksbanken räntan med 25 punkter till 0 procent i december, vilket satte punkt på den nära femåriga perioden med negativ ränta.

“Samtidigt som räntan höjdes lämnades räntebanan oförändrad. Detta innebär att Riksbanken ser framför sig nästa höjning i slutet av 2022, således nästan tre år med 0 procent i styrränta. I en kommentar menar centralbanken att den svenska ekonomin nu går från en konjunktur som har varit starkare än normalt, till ett mer normalt läge”, skriver Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman.

Intrum, 4Finance och Heimstaden drev på decemberavkastningen

Bland fondens positiva avkastningsbidrag i december märktes Intrum, 4Finance och Heimstaden Bostad. Intrum uppges ha stärkt sin likviditetsprofil genom att ha refinansierat delar av sitt banklån, med en större lånefacilitet som också har längre löptid än den tidigare. Gällande konsumentkreditbolaget 4Finance var det ett tilltagande investerarintresse och -efterfrågan som gav stöd till innehavets kursutveckling, enligt kommentaren. Heimstaden Bostad å sin sida fick stöd av nyheten att Folksam och KPA Pension via en riktad emission om drygt 7 miljarder kronor klivit in som ägare i bolaget, enligt förvaltarna, som ser nyheten som ett steg på vägen i Heimstadens ansträngning för att uppnå en högre kreditrating.

Norskt färjerederi utgjorde dock smolk i bägaren

En majoritet av innehaven i Coeli Nordisk Företagsobligationsfonds portfölj hade en positiv utveckling i december, enligt kommentaren. I den negativa vågskålen återfanns Fjord1 samt innehav i segmentet säkerställda bostadsobligationer, varav de senare tappade något som en följd av stigande marknadsräntor. Nedgången i Fjord1 hade en något mer komplex karaktär:

“Obligationer från det norska färjerederiet Fjord1 föll dock tillbaka något efter att huvudägaren förvärvat fler aktier i bolaget och annonserat avsikter att slå samman bolaget med ett annat, av huvudägaren helägt, bolag”, skriver Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman.

Förvaltarna förklarar vidare att denna sammanslagning riskerar att försämra bolagets finansiella ställning, samt att den potentiella transaktionen även innebär en viss oro kring ägarstyrningsfrågan och tillvaratagandet av minoritetsaktieägares och obligationsinvesterares intressen på bästa sätt.

Fonden nyinvesterade i Svensk Hypotekspension under månaden, i form av en säkerställd obligation. Det till fastighetsbolaget Klövern helägda dotterbolaget Mariefjärd utgick från portföljen efter att den innehavda obligationen löstes in i förtid av bolaget, enligt kommentaren. Obligationsinnehavet i ICA Gruppen fick också göra sorti från portföljen, då förvaltarna gjorde bedömningen att detta var fullvärderat. Vidare gjordes en rockad inom Samhällsbyggnadsbolaget i Norden: fastränteobligationer i euro med förfall 2025 ersattes av obligationer med rörlig ränta i svenska kronor som även de förfaller 2025.

nf 2

Fondens fem största innehav per den 31 december 2019. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR