PPM: Skarp kritik mot reformförslaget

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fondbolagens förening står bakom ambitionen att säkerställa ett väl fungerande premiepensionstorg som bidrar till högre pensioner, men anser att de förslag som läggs fram i premiepensionsutredningen riskerar att leda till lägre pensioner, försämra konkurrensen och begränsa spararnas valmöjligheter. Det framkommer i föreningens remissvar på utredningen Ett bättre premiepensionssystem.

Även Aktiespararna har lämnat ett remissvar där de skriver att PPM-utredningens förslag inte löser några problem utan i stället skapar många nya.

“Avskaffas det fria fondvalet och ersätts med ett upphandlat torg med färre fonder så är risken stor att små nischade fonder inriktade mot småföretag, hållbara bolag eller avgränsade marknader försvinner. Följden blir att pensionsspararens fria val begränsas och att kapital istället flyttas till globala fonder. Då blir det ett mer anonymt och passivt ägande och svårare för innovativa svenska företag att få tillgång till riskvilligt kapital”, skriver Joacim Olsson, vd för Aktiespararna.

Både Aktiespararna och Fondbolagens förening är eniga om att fondtorget ska vara en säker miljö för sparare som bidrar till högre pensioner och att det tidigare funnits problem med oseriösa aktörer som haft en negativ påverkan på premiepensionssparare, men de menar att dessa tidigare problem redan åtgärdats genom det första steget i reformen.

“Utredningen försöker åtgärda problem som redan är åtgärdade. Det finns inga belägg för att förslagen leder till högre avkastning, tvärtom talar det mesta för motsatsen vilket innebär lägre pensioner. Den föreslagna upphandlingslösningen är klumpig och kräver att kapacitetskriterier går före kvalitet. Dessutom är den föreslagna valarkitekturen ett effektivt sätt att försvåra för spararna att göra egna fondval”, skriver Fondbolagens förening.

Det enda rimliga enligt Aktiespararnas vd är att utredningens förslag läggs i malpåse i avvaktan på att redan gjorda åtgärder har utvärderats. Han anser att om regeringen trots allt vill gå vidare med förslaget måste dess risker belysas ytterligare.

Fondbolagens förening har formulerat nio synpunkter på förslaget:

* Förslagen om en komplex valarkitektur med införande av en rad hinder för sparare som vill göra ett eget val begränsar i praktiken valfriheten kraftigt, snedvrider konkurrensen och strider sannolikt mot EU:s statsstödsregler.

* Det föreslagna upphandlingsförfarandet går inte att förena med grundläggande principer för offentlig upphandling. Det urval som ska göras kommer att innehålla stora inslag av skönsmässighet och subjektiva bedömningar, något som strider mot syftet med upphandlingslagstiftningen.

* Tjänstemän på en myndighet ska enligt förslaget försöka avgöra vilka fonder som kommer att ge bäst avkastning. Förutsägelser om framtida avkastning för en lång upphandlingsperiod låter sig emellertid inte göras. Det finns en stor risk att upphandlingen misslyckas och att det inte är de “bästa” fonderna som tillhandahålls, en risk som ökar ju längre upphandlings-perioden löper.

* Problematiken accentueras genom att pensionsspararnas val vid varje upphandling kommer att överprövas. Deras pensionsmedel kommer att flyttas från fonder de valt till fonder de inte valt, men som staten valt. Statens ansvar för utfallet av upphandlingar och tvångs-flyttar kommer att ifrågasättas av spararna.

* Det föreslagna upphandlingsförfarandet skapar flöden av en storlek som inte tidigare förekommit på marknaden. Dessa kan inte hanteras utan negativa effekter på transaktionskostnader och avkastning. Det motverkar syftet att åstadkomma högre pensioner.

* Förslagen innebär att de fonder som ska delta måste kunna ta emot enorma kapital som flyttas från de fonder som “åker ut”. Flertalet aktiva fonder kan inte ta emot ett sådant kapital utan att göra avkall på sin inriktning och målsättning att ge god avkastning. Flera av de “bästa” fonderna kommer alltså inte att kunna delta.

* Villkoren för fonderna på fondtorget kommer inte att kunna ändras under långa perioder. Marknadsutveckling i form av hållbarhetshänsyn, innovation och prispress kommer inte att kunna beaktas. Utbudet kommer därmed att cementeras. Det motverkar en hållbar omställning och syftet att fondtorget ska erbjuda de “bästa” fonderna.

* Inrättande av en ny myndighet, genomförandet av komplicerade upphandlingar, överprövningar och införandet av en ny komplex valarkitektur kommer att bli kostsamt. Dessa kostnader ska enligt förslagen delas mellan fondbolag och pensionssparare.

* Kostnaderna för att genomföra förslagen står inte i någon rimlig proportion till eventuell nytta. Tvärtom talar mycket för att förslagen leder till lägre pensioner.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR