Fonder: Fonderna som stängt för handel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det råder fullskalig panik på de flesta börserna till följd av coronavirusets utbredning. Fredagen den 20 mars hände något som många fondsparare inte tidigare upplevt - flera svenska fondbolag stängde fonder för handel, vilket innebär att tusentals sparare inte kan ta ut sina pengar.

Vad låg bakom nedstängningen av fonderna?

Coronavirusets framfart har lett till ett extraordinärt börsklimat, och uttagen från finansmarknaden har varit enorma i ett läge då allt fler söker likvider.

“De enorma nettoutflödena syns även på den nordiska företagsobligationsmarknaden. Det har fått stora konsekvenser när marknaden till stor del bara består av säljordrar. Prissättningen blir helt fel när likviditeten har försvunnit. Det vittnar inte minst den senaste dagens stora fondnyhet att flera svenska nordiska fondbolag stoppar handel i räntefonder”, skrev Pär Ståhl i en marknadskommentar på Placera.

Finansinspektionen (FI) kallade flera svenska fondbolag till ett telefonmöte torsdagen den 19 mars där FI påminde om den skyldighet som ett fondbolag har avseende att behandla fondandelsägarna lika.

“Det kan uppkomma situationer där inlösen av fondandelar kan behöva senareläggas av hänsyn till andelsägarnas intresse. Det kan röra sig om fall när tillgångarna i en investeringsfond på grund av särskilda omständigheter inte kan värderas på ett adekvat sätt eller där likviditeten i de underliggande tillgångarna är otillfredsställande”, skrev FI i ett pressmeddelande efter mötet.

Syftet med att stänga ned handeln i fonderna är således för att skydda de andelsägare som är kvar i fonden så att deras fondandelar inte sjunker kraftigt.

“Det finns i princip bara säljare, men inga köpare. Något som tillsammans med de stora utflödena som skett från företagsobligationsfonderna senaste veckorna, skapar en ohållbar situation. För att överhuvudtaget ha en chans att sälja obligationerna, måste fonderna helt enkelt rea ut dem till ett alldeles för lågt pris. Något som skulle drabba alla kvarvarande sparare i fonden hårt”, skriver Johanna Kull på Avanzabloggen.

Vilka fonderstängde ned?

Flera fondbolag valde att stänga handeln i ett antal av sina fonder på fredagen till följd av det osäkra marknadsläget.

“Rådande marknadsoro har lett till väldigt begränsad likviditet på den nordiska företagsobligationsmarknaden, vilket medför en mycket osäker prisbild. Med anledning av detta har vi inte kunnat beräkna tillförlitliga andelskurser, NAV, för bifogade fonder”, skrev storbanken SEB om de stängda fonderna.

Fonder som stängdes ned illustreras i tabellen nedan:

Fondbolag Fonder
SEB SEB Obligationsfond Flexibel
SEB Korträntefond
SEB FRN Fond Hållbar
SEB Obligationsfond Flexibel - Lux
SEB Dynamisk Räntefond
SpiltanFonder Högräntefond
Räntefond Sverige
LanneboFonder Lannebo Likviditetsfond
Lannebo Corporate Bond
Lannebo High Yield
Lannebo Sustainable Corporate Bond
Lannebo Mixfond
Lannebo Komplett
IKCFonder IKC Avkastningsfond
IKC Strategifond
CiceroFonder Cicero Avkastning
Cicero Nordic Corporate Bond
Cicero Hållbar Mix
Cicero World 0-50
CarnegieFonder Carnegie Corporate Bond
Carnegie High Yield Select
Carnegie Investment Grade
Carnegie Likviditetsfond
Carnegie Strategifond
Carnegie Strategy
Carnegie Multi
Carnegie Total
Carnegie Total Plus
CF Företagsobligationsfond
CF Korträntefond
CF Ränteallokering
Danske Invest Euro High Yield-Obligationer
Globala High Yield-Obligationer
Hedge Fixed Income Relative Value
Nordic Corporate Bond
European Corporate Sustainable Bond
Nordiska Företagsobligationer
Tillväxtmarknadsobligationer + Lokal valuta
Horisont Pension 2030 + 2020
Euro Investment Grade Corporate Bond
EnterFonder Enter Cross Redit
Enter Return
Enter Preserve

Urval avfonder som stoppats efter den 19 mars.

På flera håll och kanter kritiserades besluten att stänga handeln:

“Det är ju helt orimligt att behöva stänga fonderna för handel mitt i brinnande finanskris”, sade bland annat Joakim Bornold, sparekonom på Söderberg & Partners, till DI.

Ellinor Becket på Placera lyfte hur det har funnits en oro för den dåliga likviditeten i den svenska företagsobligationsmarknaden och att det inte återspeglas i fondernas riskklass, och frågade hur Niklas Larsson, marknadsansvarig på Spiltan Fonder, ser på det:

“Det är svårt att kunna relatera till. Den hade en väldigt god likviditet fram till för två veckor sedan. Så helt plötsligt fanns det finns inga köpare av värdepappren i fonden”, svarade Niklas Larsson.

Vilka fonder har åter öppnathandeln?

Genomgående för de fondbolag som meddelade att de stängde handeln för ett antal av sina fonder, var att de såg restriktionerna som kortvariga och att handeln åter skulle öppnas så fort läget på företagsobligationsmarknaden förbättrades.

Noterbart är dock att fondbolagen verkar ha olika åsikter om vad ett förbättrat läge innebär, då vissa fonder återigen har öppnat för handel medan andra fondbolag fortsatt håller dörrarna stängda.

Carnegie och SEB har meddelat att de åter öppnar samtliga fonder för handel och Lannebo har återupptagit handeln i ett par fonder, medan bland annat Spiltan Fonder inte valt att öppna upp för handel igen.

“Vi bevakar utveckling löpande och gör bedömningen att läget på marknaden för företagsobligationer inte har förändrats under fredagen eller under helgen”, skrev Spiltan Fonder i ett pressmeddelande på måndagen.

SEB har i motsats till Spiltan valt att öppna upp för handel igen, vilket de gjorde redan fredagen 20 mars:

“Vi anser att prisbilden på den nordiska företagsobligationsmarknaden har förbättrats sedan igår och vi kan därför återigen beräkna tillförlitliga andelskurser, NAV, för fonderna”, skrev SEB.

Danske Invest undersöker dagligen prissättningsmöjligheten för sina fonder enskilt, vilket innebär att en del fonder som stoppades torsdagen den 19 mars återigen var öppna för handel på fredagen. Fullständig lista över handelsstoppade fonder finns på Danske Banks hemsida.

Är detta slutet för företagsobligationsfonder?

Flera röster har hörts den senaste tiden om att sparare inte fullt ut förstår risken med att investera i företagsobligationer. Däremot är det viktigt att komma ihåg att alla investeringar, i både fonder och aktier, medför en risk.

“De extraordinära tiderna vi nu upplever påverkar allt, även tillgångar med normalt låg risk. Temporära stängningar av fonder är ett sätt för fondbolagen att ta ansvar för en likabehandling av spararna. Att även fonder med låg risk påverkas är ett tecken på de utmaningar som finns på marknaden just nu. Viktigt att komma ihåg är att stängningen av en fond inte innebär att den förlorat pengar, utan att det är svårt att genomföra en korrekt värdering”, kommenterar Fondbolagens förenings sparekonom Gustav Sjöholm till Fonder Direkt.

Att detta skulle innebära att sparare slutar att välja företagsobligationsfonder är inte något som han ser som troligt, snarare påpekar han att detta sannolikt varit en viktig lärdom att alla investeringar är riskfyllda.

“Jag tror att många sparare har förståelse för att marknaden är turbulent och förhoppningsvis också är tacksamma för att ovanliga åtgärder vidtas för att skydda deras intressen. Självklart är det här också en påminnelse om att det i tillgångar med låg risk trots allt finns en risk”, säger Gustav Sjöholm.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR