Fondbolagens Förening: Var tredje sparare väljer hållbara fonder

Fondbolagens Förening: Var tredje sparare väljer hållbara fonder

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Intresset för att spara i fonder med hållbar inriktning är i stort sett oförändrat jämfört med för ett år sedan. Intresset ökar bland män men går tillbaka något bland kvinnor.

Det är några av slutsatserna av Fondbolagens förenings undersökning, som också visar att det främsta skälet till att välja en hållbar fond är att undvika en viss typ av bolag och branscher. Undersökningen gjordes i mitten på februari och inkluderade 1.043 fondsparare.

Undersökningen visar att 32 procent uppger att de har en fond som valts för att den har en hållbar inriktning. Det är en procentenhet lägre än för ett år sedan. Fler kvinnor (36 procent) än män (28 procent) har valt en fond med hållbar inriktning.

I fjol uppgav 25 procent av männen och 42 procent av kvinnorna att de valt sina fonder för att de har en hållbar inriktning. I år är det 28 procent av männen och 36 procent av kvinnorna som svarar detsamma.

fondb

(Källa: Fondbolagens förening)

“Att en av tre sparare har valt en fond för att den är hållbar visar återigen att den hållbara spartrenden är här för att stanna. När nu också allt färre män svarar nej på frågan om de valt en fond för att den är hållbar går det att förutse en utveckling där hållbara sparprodukter är det nya svarta. I ljuset av den senaste tidens turbulenta världsläge blir det extra intressant att följa utvecklingen framgent”, kommenterar Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

På frågan om främsta skälet till att man valde en hållbar fond så svarar 44 procent att det är för att de vill exkludera placering i en viss typ av bolag/bransch. Jämfört med förra året har antalet som inte vill placera i en viss typ av bolag/bransch minskat med 5 procentenheter. I likhet med i fjol svarar fler män än kvinnor att anledningen till valet av hållbar fond är att de tror att deras placering har en positiv påverkan och att den kommer att ge högre avkastning. Andelen som valt hållbar fond för att de tror att den ger högre avkastning har dessutom ökat med fem procentenheter till 15 procent. Ökningen är större hos män än hos kvinnor.

fondb2

(Källa: Fondbolagens förening)

På frågan om hur lätt eller svårt man tycker att det har varit att hitta information om hållbara fonder svarar 28 procent att det är mycket eller ganska lätt. 38 procent tycker det är mycket eller ganska svårt. Det skiljer mellan könen där 35 procent av män säger att det är mycket eller ganska lätt att hitta information om hållbara fonder, medan 19 procent av kvinnorna säger detsamma.

“Att de flesta uppger att de själva letar efter hållbara fonder understryker det intresse som vuxit fram hos fondspararna de senaste åren. Kombinationen av ett ökande intresse av att spara hållbart och att många tycker det är svårt att hitta information om hållbara fonder vittnar om hur viktigt det är att information är lättillgänglig för spararen”, säger Gustav Sjöholm.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR