• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Likviditetsstrategi: -5,26% i mars, nyinvesterat i Coor

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Utvecklingen i företagsobligationsmarknaden var mycket svag under mars. I likhet med aktiemarknaden pressades kurserna i både investment grade- och high yield-segmenten till följd av oro kring de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin som sannolikt medför en recession för den globala ekonomin.

Det skriver fondförvaltarna Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman i en månadskommentar för räntefonden Coeli likviditetsstrategi (R SEK) för mars. Värdet på fonden minskade 5,26 procent under månaden, och är därmed ned 5,09 procent sedan årsskiftet. För fondens jämförelseindex (OMRX T-Bill) är motsvarande siffor -0,02 respektive -0,09 procent.

likvid

Fondens utveckling sedan starten i maj 2010. OMRX T-Bill är jämförelseindex. (Källa: Coeli)

Rörelsen i kreditmarknaderna beskriver förvaltarna som enkelriktad under de första tre veckorna med konsekventa nedgångar innan en stabilisering och viss återhämtning vidtog mot slutet av månaden.

Prissättningen av enskilda företagsobligationer vid utgången av mars bedömer förvaltarna i många fall inte reflektera den underliggande kreditrisken hos respektive emittent. Under månadens sista dagar och ett par dagar in i april påpekar de att marknaden har nyktrat till och en del nya, måhända opportunistiska, investerare har gjort entré samtidigt som centralbankernas massiva likviditetsinjektioner hjälper till att lösa upp de värsta likviditetsknutarna.

Tuff månad för företagsobligationer

De allra flesta företagsobligationer i fonden föll i värde under mars med nedgångar som varierade mellan 2 procent och 30 procent. Värst resultatutveckling sågs för obligationer i den norska delmarknaden utan officiell kreditrating, framkommer det.

Innehaven av företagscertifikat, knappt 40 procent av fondförmögenheten, gav ett litet men positivt bidrag till månadens resultat. Säkerställda bostadsobligationer, som utgör cirka 11 procent av fonden, värderades ned marginellt under månaden och bidrog därigenom till att stabilisera resultatet.

Under månaden avyttrade fonden obligationer från Realkredit Danmark, IT-konsulten Crayon Group och vindkraftsbolaget Arise. I det senare fallet var det bolaget självt som valde att gå ut i marknaden och återköpa obligationer.

“En nyinvestering skedde i Coor Service Management. Coor bedöms vara ett välskött bolag med en affärsmodell och verksamhet som bör kunna stå sig väl även i en markant lågkonjunktur. Därtill gjordes tilläggsinvesteringar i bolag inom defensiva sektorer, däribland ICA Gruppen, Tryg Forsikring och Stillfront”, meddelar förvaltarduon.

Kraftigt stigande kreditspreadar under månaden

De europeiska- och amerikanska kreditmarknaderna visade under månaden kraftigt stigande kreditspreadar i både det högavkastande segmentet och investment grade-segmentet. Även den nordiska marknaden såg kraftigt ökade kreditspreadar. Stibor 3-månader noterades på 0,31 procent, vilket är en uppgång på 17 baspunkter under månaden, rapporterar förvaltarna.

Den svenska 10-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till -0,15 procent och har därmed stigit 14 baspunkter under månaden. Den amerikanska 10-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till 0,60 procent och har fortsatt falla kraftigt under månaden efter att ha noterats till 1,15 procent i slutet av februari, framkommer det.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR