• UPPDRAGSARTIKEL

Oddo BHF Credit Opportunities: +4,1% i april, ökat HY, deltagit i IG-emissioner

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Obligationsfonden ODDO BHF Credit Opportunities hade en stark månad i april, med en positiv avkastning om 4,10 procent, och med high yield (HY) samt efterställda obligationer som bäst presterande segment. Sedan årsskiftet noteras emellertid en negativ avkastning om -3,22 procent för fonden.

Det framgår av en månadsrapport med kommentarer från fondförvaltarna Bastian Gries, Matthias Lackmann och Haiyan Ding.

“Riskfyllda tillgångar återhämtade sig starkt i april och kreditspreadar gick ihop betydligt efter marknadsnedgången i mars. ECB:s nödprogram om 750 miljarder euro för obligationsköp såväl som en rad nya åtgärder aviserat från Fed resulterade i ett förbättrat marknadssentiment, trots rejält försämrade makroekonomiska indikatorer”, skriver förvaltarteamet.

credit1

Portföljens fördelning av olika tillgångsslag samt bidrag till löptid. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Spreadkontraktion och ökad fart på primärmarknaden

Nyemissionsaktiviteten uppges ha varit mycket stark under månaden, då främst investment grade-emittenter (IG) använde sig av det muntrare stämningsläget för aktivitet på primärmarknaden. Fondinflöden till såväl high yield som investment grade bidrog till att minska riskpremier i april: spreadarna sjönk med 55 baspunkter för investment grade respektive 121 baspunkter för high yield, enligt rapporten. Att statsobligationsräntor samtidigt vandrade nedåt innebar en positiv avkastning för företagsobligationer (eftersom spreadarna avser skillnaden mot statsobligationsräntor, i Europa i huvudsak den tyska tioåriga räntan).

High yield, efterställda obligationer och IG-urval bar frukt

ODDO BHF Credit Opportunities drog under månaden nytta av medvinden i form av riskvilja på företagsobligationsmarknaden och inte minst inom high yield och efterställda obligationer, men det var även ett gynnsamt urval inom investment grade som bidrog till den positiva avkastningen, meddelar förvaltarna.

Deltagit i attraktiva emissioner

Gällande fondens agerande uppges allokeringen mot high yield och efterställda obligationer stegvis ha ökats i april. Samtidigt använde förvaltarna fondens existerande kassaposition till att delta i nyemissioner inom investment grade, som prissattes med mycket attraktiva “spreadpremier”, enligt rapporten. Portföljens övergripande löptid för innehavda värdepapper uppges ha ökat under månaden, som en följd av ett fokus på långdaterade företagskrediter.

Nedan följer en uppställning över ODDO BHF Credit Opportunities tio största innehav per den 30 april, bland totalt 290 innehav och 210 emittenter.

credit2

Källa: ODDO BHF AM SAS


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR