• UPPDRAGSARTIKEL

Rhenman Global Opportunities L/S: "Det värsta kan vara över"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Världsekonomin bromsar, men det värsta kan vara över. Covid-19 har gjort att samhällsekonomier världen över har påverkats på ett sätt som vi inte har upplevt sedan andra världskriget. Även om de flesta västländer kunde notera en avtagande ökningstakt av såväl smittspridning som antal avlidna under maj, fortsatte pandemin att inverka på den globala ekonomiska aktiviteten.

Så inleder aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S:s portföljförvaltare Staffan Knafve månadsrapporten för maj, där avkastning för månaden anges till 0,1 procent vilket innebär ett tapp om 18,9 procent hittills i år (i fondens huvudandelsklass RC1 SEK).

image

Avkastningshistorik för Rhenman Global Opportunities L/S sedan starten i augusti 2016, indexerat till 100. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Världsindex var i princip oförändrat i maj mätt i svenska kronor, med en uppgång på 0,5 procent (i euro med 2,6 procent). Spridningen mellan sektorer var stor, med informationsteknologi och sällanköpsvaror på plus, medan energi och dagligvaror noterade nedgångar. Även geografiskt var skillnaderna stora, NASDAQ och Japan noterade de största uppgångarna samtidigt som Hong Kong utmärkte sig på nedsidan, framkommer det.

Vad gäller fondens innehav så bidrog Kommunikationstjänster och industriföretag mest positivt, medan innehaven i energi och hälso- och sjukvård belastade utvecklingen. Fondens långa positioner gav ett bidrag med 0,2 procent medan de korta belastade utvecklingen med 0,1 procent räknat i SEK.

Janus Henderson & Square Enix i topp

Månadens bästa bidragsgivare var Janus Henderson, som plågats av betydande utflöden under en längre tid - något som nu förefaller att plana ut vilket bidragit till en mer positiv framtidssyn hos investerarna, meddelar Staffan Knafve.

“Utöver detta så presenterade bolaget en kvartalsrapport som slog förväntningarna, och som fick investerarna att betrakta affärsmodellen som motståndskraftig i den pågående krisen”, skriver förvaltaren och konstaterar att aktien kommit att betraktas som attraktivt värderad.

Även japanska spelutvecklaren Square Enix var en positiv bidragsgivare under maj då aktien gynnades av ett positivt sentiment för sektorn som helhet. Enligt förvaltaren gav bolagets rapport analytikerna stärkta förhoppningar på helårsresultatet, trots uteblivna prognoser.

“Den avgörande faktorn kommer dock att vara hur mycket bolaget kan få den digitala delen av försäljningsmixen att växa, eftersom den har högre marginal än fysisk försäljning”, resonerar Staffan Knafve.

I den negativa vågskålen fanns å andra sidan energibolaget Royal Dutch Shell, som sänkte sin utdelning 66 procent i samband med sin kvartalsrapport, en rapport som förvaltaren under omständigheterna ansåg var mycket stark.

“Det var första gången sedan andra världskriget som Shell sänkte sin utdelning och bolaget meddelade samtidigt att de flyttar fram nästa aktieåterköpsprogram. Syftet med åtgärderna är att bygga motståndskraft, stärka balansräkningen och stödja långsiktigt värdeskapande. Orsaken är den historiska kraschen i oljemarknaden och den lägre bränsleefterfrågan som pandemin orsakar”, förklarar Staffan Knafve.

Även fondens innehav i kinesiska storbanken ICBC tyngde utvecklingen under maj. Enligt förvaltaren speglar banken på många sätt Hong Kong-börsens svaga utveckling i maj, vilket till stor del berodde på oro och osäkerhet för återhämtningstakten i Kina.

Spår ljus framtid

Avgörande för den fortsatta utvecklingen blir takten i återhämtningen konstaterar Staffan Knafve och påpekar samtidigt att det redan är känt att företagsresultaten för det andra kvartalet kommer att vara oerhört svaga.

“Däremot finns det förväntningar på att året kommer att avslutas betydligt bättre än våren och sommaren. Detta skulle i sin tur leda till ett starkare 2021, och inte minst 2022”, skriver förvaltaren.

Även om börsutvecklingen i det korta perspektivet är osäker, beskriver Staffan Knafve att fonden är investerad i starka företag med lågt värderade aktier och att dessa har en betydande värdestegringspotential. Mot slutet av maj märkte han också ett ökat intresse för så kallade värdeaktier, något som fonden har en tydlig exponering mot.

Totalt hade fonden 34 innehav vid utgången av maj och vad gäller valutaexponering står amerikanska dollarn för 38 procent och svenska kronan för 30 procent.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR