Fondbolagens förening: Lanserar förvaltarbarometer

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Med start idag svarar förvaltare och experter på frågor om hur de tror att marknadsutsikterna i ekonomin och börsen kommer utvecklas på kort och längre sikt. Svaren vägs samman till ett index som uppdateras en gång per kvartal. Det framgår av ett pressmeddelande från Fondbolagens förening.

Svaren på fyra huvudfrågor vägs i Förvaltarbarometern samman till ett index från 0-100, där ett index över 50 betyder att fler respondenter är positiva än negativa. De fyra frågorna väger lika tungt i indexet. Frågorna har den här gången besvarats av 17 fondbolag mellan 27 maj och 5 juni. I den första upplagan av Förvaltarbarometern hamnar huvudindex på 57.

Vid varje publiceringstillfälle kommer två experter från de medverkande fondbolagen att kommentera sina svar. Först ut är Linda Lyth, investeringsstrateg på Söderberg & Partners och Peter Elam Håkansson ordförande och Chief Investment Officer på East Capital.

Negativa marknadsutsikter just nu

På fråga ett, om hur förvaltarna bedömer marknadsutsikterna i ekonomin i dagsläget, svarar majoriteten negativt samt mycket negativt.

image

Källa: Fondbolagens förening

Den andra frågan handlar om vad förvaltarna tror om marknadsutsikterna om ett halvår, i förhållande till vad de svarade på första frågan. Här svarar en majoritet (tio stycken) att marknadsutsikterna kommer att vara bättre om ett halvår, jämfört med hur de är i dagsläget. Två förvaltare svarar mycket bättre, tre svarar att utsikterna kommer att vara oförändrade och två svarar att de kommer vara sämre.

“Marknadsläget ser positivt ut baserat på de enorma mängder kapital som kommer till marknaderna. Ekonomiskt så ser det fortfarande utmanande ut, speciellt på kort sikt, men återhämtningen sker snabbare än förväntat både i USA och Europa. Emerging Markets ligger både före och efter. Kina har redan kommit tillbaka sedan en längre tid och är en av de bästa marknaderna hittills i år medan Brasilien fortfarande är ordentligt ner”, kommenterar Peter Elam Håkansson, ordförande och Chief Investment Officer på East Capital.

Positiv syn på ett till två års sikt

Den tredje av de fyra huvudfrågor som bygger index gäller hur förvaltarna tror att Stockholmsbörsen kommer att utvecklas det närmaste halvåret. Här svarar majoriteten positivt.

image

Källa: Fondbolagens förening

När det kommer till utvecklingen på Stockholmsbörsen på ett till två års sikt (den fjärde frågan) är majoriteten av förvaltarna positiva. 14 stycken tror att utvecklingen kommer att vara positiv. En förvaltare tror att utvecklingen kommer vara mycket positiv och två tror på en negativ utveckling.

“Politikers och centralbankers inställning att göra allt som krävs för att mildra de ekonomiska effekterna av smittskyddsåtgärderna som har satts in har ingjutit hopp på de finansiella marknaderna. Även om det är för tidigt att avgöra idag pekar mycket nu också på att den ekonomiska återhämtningen kan gå förhållandevis snabbt”, kommenterar Linda Lyth, investeringsstrateg på Söderberg & Partners.

Förvaltarbarometerns huvudindex är uppbyggt av fyra frågor. Dessa fyra frågor väger lika mycket i index. Huvudindex kan maximalt nå en nivå om 100, och de olika frågornas individuella bidrag till index kan max nå ett värde om 25. Index justeras efter hur många fondbolag som är med och svarar på frågorna och kommer alltid att nå ett värde mellan 0-100, där ett värde över 50 betyder att fler av respondenterna är positiva än negativa, och tvärtom.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR