• UPPDRAGSARTIKEL

Danske Bank: "Kan behöva omvärdera fastighetsbolagen efter pandemin"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) En trend som har uppmärksammats den senaste tiden till följd av covid-19 är att många bolag inte känt av en försämrad produktivitet eftersom medarbetarna arbetat hemifrån. Det gör att man kan fråga sig om stora kontorslokaler med höga hyror verkligen kommer behövas i framtiden? Det i sin tur kan sätta press på fastighetsmarknaden.

Det framkom i en marknadsuppdatering av Danske Bank med fokus på ränte- och kreditmarknaden.

“Det är viktigare än någonsin att analysera om detta är en långsiktig trend. Tidigare har det varit handelsfastigheter som har varit den stora farhågan, eftersom det har gått relativt dåligt för detaljhandeln. Men om pandemin skulle innebära turbulenta tider för kommersiella fastigheter är det ännu viktigare att ta reda på vilka bolag man ska ha kvar i sin portfölj”, säger Emelie Aulik, förvaltare av Sverige Kort Ränta.

“Det kan leda till att man får omvärdera även de fastighetsbolag med högst kreditvärdighet och starkaste ägarna som man kanske tidigare har sett som de absolut finaste bolagen med stabila nyckeltal.”

image

Emelie Aulik. (Källa: Danske Bank)

Emelie Aulik konstaterar att det var svettigt att vara förvaltare under mars. Hon menar att att hastigheten i svenska kreditindex var något som hon aldrig sett tidigare.

“Det var väldigt turbulent, vissa dagar fanns det inga köpare samtidigt som många kreditfonder hade utflöden, och vissa fonder hade ganska stora utflöden. Likviditeten på kreditmarknaden var väldigt dålig och det var en dysfunktionell marknad bitvis”, förklarar Emelie Aulik.

Vissa bolag gick att avyttra - de bolag som är mer av en raritet i marknaden, medan cykliska, bolag utan rating och fastighetsbolag var väldigt svåra att sälja.

“Marknaden har dock återhämtat sig väldigt väl, likt aktiemarknaden. Jag kan känna att utvecklingen är lite väl optimistiskt och efter rapporterna för det andra kvartalet så blir det sannolikt en del stretchade nivåer”, konstaterar förvaltaren.

Men det finns mer att hämta tror Emelie Aulik och menar att vi är drygt 50 punkter från de låga punkterna vi såg under 2019.

“Jag tror att det kommer vara dyrare om några månader jämfört med i dag. Men den stora osäkerhetsfaktorn är fortfarande utvecklingen av covid och en eventuell andra våg som vi fått vissa indikationer på. Dock befinner sig svensk kreditmarknad i ett litet annorlunda läge om så skulle bli fallet givet att Riksbanken troligen skulle köpa krediter för att undvika en sådan situation vi såg i mars”, säger förvaltaren.

Vad det nya normalläget är menar hon dock är svårt att veta, men samtidigt noterar Emelie Aulik att mer defensiva och stabila bolag som varit i primärmarknaden har gjort starka emissioner senaste veckan.

“Varje emission som görs medför att spreadar trycks ihop ytterligare. Primärmarknaden har kommit i gång och vi kan även se att fastighetsbolagen är i gång med emissioner igen”, förklarar hon.

När det kommer till High Yield-bolag, som anses ha en större kreditrisk än Investment Grade, tycker Emelie Aulik att man ska vara väldigt försiktig.

“Vi har ännu inte fått så mycket information från bolagen ännu om hur det går. Rapporterna för det första kvartalet sa egentligen inte så mycket, vilket gör att det är omöjligt att veta hur bolagen mår. Det finns en risk att de bolag som har låg kreditvärdighet med hög belåning inte skulle klara av om det skulle skaka till igen på marknaden”, menar Emelie Aulik.

Anders Ohlsson, som förvaltar Danske Invest Sverige Ränta, delar uppfattningen att mars var en tuff månad som förvaltare och konstaterar att det var väldigt svårt att få någon överblick över hur krisen kommer att utspela sig, hur åtgärderna skulle formuleras och lanseras samt vad som skulle hända med likviditeten.

“I min förvaltning har jag fokuserat på att bibehålla likviditet i portföljen för att kunna hantera den stress som det innebär med en sämre fungerande marknad, om man skulle få ordentligt med utflöden och sämre avkastning i portföljerna. Så länge det är under kontroll så såg jag det som ett läge att öka på risken i svenska stats- och bostadsobligationer där man inte ser en konkursrisk”, säger Anders Ohlsson och konstaterar samtidigt att det var en strategi som hittills lönat sig.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR