• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Fonder: Sju lärdomar att hämta från coronakrisen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Några av lärdomarna från covid19-krisen är viktiga påminnelser om de fallgropar som finns på aktiemarknaderna, andra kan hjälpa oss att navigera under det kommande decenniet. Det skriver Skagen Fonders portföljförvaltare Knut Gezelius i ett inlägg.

Den första lärdomen som Knut Gezelius lyfter fram är att man som investerare inte ska försöka förutspå marknaden. Han konstaterar att det funnits välartikulerade rapporter under de senaste elva åren som hävdat att en krasch varit runt hörnet. Det var däremot inte många, om ens några, som förutspådde att en pandemi skulle utlösa ett aldrig tidigare skådat börsras under mars 2020.

“En kristallkula som inte visar exakt tidpunkt eller orsak till en börskrasch är av begränsad nytta och kan skada snarare än hjälpa investerare”, skriver Knut Gezelius.

En andra lärdom är att ha kontanter till hands för att använda om marknaden återgår till mer attraktiva nivåer sannolikt är mer skadligt än gynnsamt för långsiktiga investerare.

“I dagens lågräntemiljö är avkastningen på kontakter i stort sett noll. Investerare med en långsiktig horisont som allokerar en del av sina medel till kontanter väljer implicit att inte vara fullständigt investerade. Därmed tappar de marknadsavkastning och ådrar sig (sannolikt) en kostnad för den förlorade möjligheten”, resonerar förvaltaren och tillägger att det även krävs en enorm styrka för att stå emot trycket och investera när marknaden faller. Därmed menar han att det är en stor risk att investerare som samlar på sig kontanter riskerar att förlora i båda ändar.

Den tredje lärdomen är att passiva fonder inte är en bubbla, ännu. Två tredjedelar av aktivt förvaltade aktiefonder underpresterade sina jämförelseindex under mars och under det första kvartalet.

“Det är uppenbart att aktiva förvaltare behöver förbättra sina tillvägagångssätt och motivera sin existens, då passiva investeringar ser ut att fortsätta mot en dominerande position på marknaden. Men det finns ljus i tunneln. Nästan en tredjedel av de aktiva förvaltarna presterade bättre än sina index, ibland med en betydande marginal, och kan därför erbjuda investerare ett bättre alternativ jämfört med en vanlig indexfond”, skriver förvaltaren.

Att värdeaktier med låga multiplar är defensiva är en annan tes som Knut Gezelius menar inte håller.

“Den traditionella definitionen av värdeinvesteringar har blivit föråldrad i en värld som domineras av immateriella tillgångar som otillräckligt fångas upp av finansiella rapporter, på grund av föråldrade redovisningsprinciper”, resonerar Knut Gezelius och tillägger att han tycker att hela begreppet värdeinvesteringar blivit föråldrat och behöver ses över.

Ännu en lärdom Knut Gezelius lyfter är utdelningens roll. Han konstaterar att en populär övertygelse är att en hög direktavkastning direkt signalerar om en aktie är undervärderad, och investerare prioriterar en hög utdelning framför den totala aktieägaravkastningen när de fattar långsiktiga investeringsbeslut.

“Tyvärr representerar en hög direktavkastning ofta förbjuden frukt och frestelsen att få en stor vinst på kort sikt förblindar många investerare från de blinkande röda lamporna som signalerar problem längre fram”, skriver han och beskriver hur många högavkastande aktier straffats hårt i coronavirusets spår.

Att teknologi blivit en extremt viktig del i människors vardag är Knut Gezelius sjätte lärdom. Ett liv utan internet, elektroniska betalningar och online-shopping börjar verkligen bli otänkbart. Knut Gezelius antar att det skulle krävas riktigt tuffa tider innan konsumenter skulle skära ner på utgifterna inom dessa områden.

Sista lärdomen är att man inte ska betrakta marknaden som irrationell. Som exempel lyfter förvaltaren hur den globala aktiemarknaden redan hade fallit med 30 procent månaden innan Kalifornien, som första amerikanska stat, införde en strikt nedstängning.

“På samma sätt verkar marknaden ha insett att den ekonomiska återhämtningen sannolikt kommer att vara snabbare än vad som förväntas”, konstaterar Knut Gezelius.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR