• UPPDRAGSARTIKEL

Oddo BHF Credit Opportunities: Små ökningar statsobligationer & duration

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Obligationsfonden ODDO BHF Credit Opportunities avancerade med 1,32 procent under juni månad. Sedan årsskiftet noterar fonden därmed en avkastning om -0,20 procent. Siffrorna gäller i basvalutan euro.

Det står att läsa i fondens senaste månadsrapport, där förvaltarna Bastian Gries, Matthias Lackmann och Haiyan Ding ger sina kommentarer på utvecklingen.

“Fonden genererade en starkt positiv avkastning under månaden, vilket till stor del drevs av exponeringen mot senior investment grade och high yield, som presterade väl. Särskilt inom senior investment grade och företagshybridsegmentet överpresterade fonden respektive marknadssegment ordentligt, drivet av starkt krediturval”, skriver förvaltarteamet.

Europeiska centralbanken skjuter till mer likviditet

Förvaltartrion konstaterar att den starka marknadsmiljön fortsatte i början av juni, men sedan snabbt vände när hastigt ökande infektionssiffror i USA kom att tynga marknadssentimentet. I rapporten noteras att ECB under månaden beslutade att öka sitt stödköpsprogram (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP) med 600 miljarder euro, vilket innebär en total summa om 1.350 miljarder euro som centralbanken kan köpa obligationer för.

Friska tag på emissionsmarknaden i juni

Primärmarknadsaktiviteten (obligationsemissioner) uppges ha varit stark i juni, särskilt för investment grade. Detta resulterade i en viss press på riskpremier på sekundärmarknaden (öppna marknaden), då investerare behövde frigöra likvider för att kunna delta i nyemissioner, enligt förvaltarna. Relativt den riskfria räntan ska riskpremierna (spreadarna) emellertid ha kontraherat under månaden; 18 baspunkter för investment grade och 38 baspunkter för high yield.

image

Vikter för olika portföljkomponenter i ODDO BHF Credit Opportunities och deras bidrag till löptiden. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Begränsade portföljåtgärder, en aning längre duration

Fondens positionering uppges ha hållits mer eller mindre oförändrad under månadens gång, då förvaltarna har en “relativt konstruktiv” marknadssyn på kort sikt. Seniora high yield- och investment grade-obligationer utgör de största beståndsdelarna i portföljen. Ett par förändringar meddelas dock.

“Exponeringen mot statsobligationer och AT1-instrument ökades något under månaden. I ljuset av ett lätt försvagat risksentiment ökades durationen något mot slutet av månaden till strax över fem år”, delger Bastian Gries, Matthias Lackmann och Haiyan Ding.

I listan nedan visas de tio emittenter som svarar för de största vikterna i ODDO BHF Credit Opportunities portfölj, per den 30 juni. Fonden tar i princip ingen valutarisk utan “hedgar” valutan vid köp av instrument utanför eurozonen.

image

Källa: ODDO BHF AM SAS


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR