Statsobligationer tillväxtmarknader: Ogynnsamt förhållande risk/avkastning - Morningstar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Statsobligationer på tillväxtmarknader är mer riskfyllda än dito på utvecklade marknader, men det är diskutabelt om kompensationen investerare får för den högre risken är tillräcklig.

Det framhåller Morningstar i en analys, där det konstateras att tillväxtmarknadsstatsobligationer i hög utsträckning har korrelerat med amerikansk high yield under det senaste decenniet, trots att majoriteten av de förra är av investment grade-kvalitet.

“Båda marknaderna är mycket känsliga för makroekonomiska förhållanden, och särskilt på senare år har deras öden varit tätt knutna till globala energimarknader. Det här var tydligt tidigare i år när oljepriserna rasade då efterfrågan torkade upp”, skriver Morningstar.

Högre standardavvikelse men lägre avkastning för tillväxtmarknadsstatsobligationer jämfört med amerikansk high yield (företagsobligationer med låg kreditkvalitet) de senaste tio åren. (Källa: Morningstar)

Högre standardavvikelse men lägre avkastning för tillväxtmarknadsstatsobligationer jämfört med amerikansk high yield (företagsobligationer med låg kreditkvalitet) de senaste tio åren. (Källa: Morningstar)

Både tillväxtmarknadsstatsobligationer (gul) och amerikansk high yield (grå) föll kraftigt i mars och har sedan återhämtat sig relativt likartat. (Källa: Morningstar)

Både tillväxtmarknadsstatsobligationer (gul) och amerikansk high yield (grå) föll kraftigt i mars och har sedan återhämtat sig relativt likartat. (Källa: Morningstar)

Vidare konstateras att statsobligationer på tillväxtmarknader är förenade med högre osäkerhet gällande återbetalningsförmåga än på utvecklade marknader. Detta då tillväxtmarknadsekonomier inte sällan är tungt beroende av en viss bransch, kan vara politiskt instabila eller ha en undermålig politik på det finansiella och penningpolitiska området, och i vissa fall med en historik av betalningsinställelser på sina obligationer. Mellan år 1999 och juni 2020 har det skett “minst 20” betalningsinställelser hos tillväxtmarknadsregeringar, enligt Morningstar.

Marknaden för tillväxtmarknadsstatsobligationer har vuxit kraftigt: år 2000 var det totala värdet 167 miljarder dollar i hårdvaluta, en summa som i juli 2020 har ökat till 919 miljarder. Antal länder som ingår i indexet ICE Bank of America U.S. Emerging Markets External Sovereign Index har samtidigt ökat från 37 till 83, och kreditkvaliteten har också stigit markant. År 2000 hade mindre än 10 procent av länderna i indexet investment grade-rating, medan det nu uppgår till drygt 60 procent.

Vill man exponera sig för tillväxtmarknadsstatsobligationer är hårdvaluta (obligationer denominerade i dollar eller euro) att föredra framför lokala valutor, menar Morningstar, eftersom man i det senare fallet utöver kreditrisk även tar en valutarisk som historiskt sett visat sig ge högre volatilitet. Investerare bör inte förvänta sig att bli belönade för den högre volatiliteten (standardavvikelse om 12,1 procent för obligationer i lokala valutor jämfört med 10,4 procent för hårdvaluta de senaste tio åren), framgår det.

Morningstar lyfter fram två fonder inom tillväxtmarknadsstatsobligationer i hårdvaluta som intressanta för investerare som letar efter denna exponering: Ishares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF EMB, som har det näst högsta analytikerbetyget silver, samt TCW Emerging Markets Income TGEIX, vars institutionella andelsklass har betyget guld.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR