• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Dynamic Bond: +1,3% i juli, begränsat exponering finans

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala räntefonden Jupiter Dynamic Bond steg med 1,3 procent i juli, samtidigt som jämförelseindex (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) ökade med 1,6 procent. Så hår långt i år noteras en uppgång om 4,3 procent för fonden per den 31 juli, medan jämförelseindex har tappat 0,2 procent.

Det framgår av en månadskommentar från fondförvaltarna Ariel Bezalel och Harry Richards.

image

Utveckling de senaste fem åren för fonden (i euro) och jämförelseindex. (Källa: Jupiter AM)

“Riskfyllda tillgångar gick in ett sorts ingenmansland i juli, mot bakgrund av å ena sidan extraordinära stimulansåtgärder från regeringar och centralbanker globalt sett, och å andra sidan den oroväckande förnyade spridningen av coronavirusfall i USA och andra center, vilket skapar oro kring de långsiktiga ekonomiska effekterna av pandemin”, skriver förvaltarna.

Statsobligationer fortsatte bidra, liksom företagskrediter

Jupiter Dynamic Bond hade ännu en stark månad, då statsobligationer på utvecklade marknader och kreditinnehav bidrog till avkastningen, enligt kommentaren. Räntan på amerikanska och australiska statsobligationer fortsatte ned vilket gav ett betydande positivt bidrag till fonden, samtidigt som företagskrediter presterade väl. Obligationer från emittenter som Albertsons, Anheuser Busch och Mcdonalds bidrog samtliga i takt med att konsumtionen var koncentrerad i vissa specifika sektorer, meddelar Ariel Bezalel och Harry Richards. Ett mindre negativt avkastningsbidrag kom från fondens cirka 1 procents stora korta position i den kinesiska renminbin.

Tror på lägre statsräntor i Kina och Ryssland

Vad gäller portföljens positionering meddelar förvaltarna att löptiden var 6,24 år vid utgången av juli, varav merparten av denna löptid förblir inom amerikanska och australiska statsobligationer, givet att dessa regioner fortsatt erbjuder högst ränta bland “riskfria” alternativ.

Fonden har kvar sin exponering mot statsobligationer i Ryssland och Kina, där bägge positionerna är valutahedgade. Gällande Ryssland pekar förvaltarduon på att centralbanken sänkte räntan till 4,25 procent i juli, men samtidigt aviserade att nya sänkningar är sannolika på grund av låg inflation och ekonomiska svårigheter relaterat till coronaviruset och ett svagt oljepris. Utsikterna uppges vara likartade i Kina, med en ekonomi som kommer att behöva ytterligare stöd för att kunna upprätthålla tillväxt och kompensera för den globala pandemins kvardröjande skadeverkningar.

En trio valutor som förväntas sjunka mot dollarn

På valutafronten behåller fonden sina kortningar av den omanska rialen och Hongkong-dollarn gentemot den amerikanska dollarn. Bägge positionerna uppges vara relativt billiga att hålla samtidigt som nedsidan troligen är låg eftersom de har en peg mot den amerikanska dollarn. Då de ekonomiska utsikterna för Oman och Hongkong ser allt mer osäkra ut lär pressen på dessa “peggar” sannolikt öka, varför risk/reward ser synnerligen tilltalande ut, resonerar förvaltarna. I övrigt har fonden en tidigare nämnd kort position i den kinesiska renminbin. I det här fallet förväntar sig förvaltarna fortsatta lättnader i Kina de kommande månaderna i takt med svaga fundamentala förhållanden och ökande geopolitiska spänningar med USA, vilket borde sätta press på valutaparet CNY/USD.

Försiktighet inom finans, innehar endast “national champions”

Inom finanssektorn begränsar fonden sin exponering till vad förvaltarna kallar “national champion banks”, då utsikterna fortfarande ser utmanande ut och särskilt för små och svaga institutioner. En försiktig hållning gentemot sektorn tas, mot bakgrund av sannolikheten för en betydande ökning av dåliga skulder de kommande åren, när krisen insolvens-fas har bearbetats.

Väljer kreditinnehav som gynnas av förändrat konsumentbeteende

Vid en framåtblick konstaterar förvaltarna att det snabba agerande från policy-makare har gjort att ett allvarligt likviditetsproblem har kunnat undvikas för den globala ekonomin, men att vi nu troligen går in i en fas där solvensen hos ett brett spann av konsumentfokuserade företag kommer att ifrågasättas.

“Fokus för fonden förblir att vara exponerad mot de bolag vars affärsmodeller kan anpassa sig till den svåra ekonomiska krisen, genom att dra nytta av konsumenters snabbt förändrande beteende. Samt att undvika sektorer där skadan på affärslandskapet ser ut att bli långt ihållande”, skriver Ariel Bezalel och Harry Richards.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR