• UPPDRAGSARTIKEL

Rhenman Global Opportunities L/S: -1,6% i sep, kortposition i Tesla bar frukt

STOCKHOLM (Fonder Direkt) De senaste tio årens stora intresse för tillväxtbolag har successivt lett till betydande värderingsskillnader gentemot andra sektorer. Ett av de mest påfallande exemplen är banker. I USA handlas dessa nu till större rabatt i förhållande till marknaden som helhet än på flera årtionden och i Europa noterar bankindex sin lägsta kurs på trettio år, det skriver aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities förvaltare Staffan Knafve i en månadsrapport.

“Trots ett i grunden hälsosamt banksystem har låga räntor, allt hårdare regleringar och politiskt betingade beslut om till exempel möjligheterna att lämna utdelningar påverkat investerarnas syn på sektorn negativt.”

Fonden, som har en tydlig inriktning på värdebolag, tappade 1,6 procent i september och hittills i år noteras en nedgång om 21,6 procent.

image

Fondutveckling sedan starten 2016. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Sällanköpsvaror och industriföretag bidrog mest positivt medan innehaven i banker och energibolag stod för de största negativa bidragen under månaden. Fondens långa positioner belastade utvecklingen med 2,0 procent medan korta innehav gav ett bidrag med 0,4 procent räknat i kronor, framkommer det.

Kortposition i Tesla månadens bästa bidragsgivare

Efter att ha tyngt fondens utveckling under en längre period lyfts kortpositionen i Tesla fram som månadens bästa bidragsgivare.

“Bolaget blev denna månad förbisedda när aktieindexet S&P500 gjorde en mindre ommöblering, troligtvis på grund av bolagets oförmåga att gå med vinst utan subventioner. Tesla annonserade under månaden ett omvänt aktieåterköpsprogram värt 5 miljarder dollar, vilket kan ha bidragit ytterligare till säljtrycket”, skriver förvaltaren som även påpekar att Teslas batteridag inte heller levde upp till förväntningarna.

En annan positiv bidragsgivare denna månad var amerikanska kapitalförvaltaren Janus Henderson Group, som trots en ogynnsam operativ miljö under året med kraftiga utflöden har lyckats behålla utdelningen och fortsatt med aktieåterköp tack vare företagets starka finanser, förklarar Staffan Knafve.

Olja och bank i botten

Franska storbanken BNP Paribas tyngdes av ett negativt sentiment mot banker i allmänhet under en månad som såg flera storbanker notera de lägsta kurserna på 25 år. Oljeservicebolaget Halliburtons aktiekurs drabbades å andra sidan av en svag oljemarknad, främst till följd av att den allmänna efterfrågan på olja sjunkit i och med pandemin, framkommer det.

Rotation i sikte?

Staffan Knafve återkopplar till förra månadsbrevet där en tudelad marknad belystes och att vissa sektorer bedömdes ha oändligt goda möjligheter medan andra anses ha mer eller mindre stora svårigheter under (o)överskådlig framtid.

“Fullt så svart-vitt tror vi inte att världen kommer att utvecklas. Vissa av de senaste årens ‘vinnarbolag’ kommer sannolikt inte att kunna leva upp till marknadens högt ställda förväntningar samtidigt som ett antal ‘förlorarbolag’ kommer att överraska positivt”, resonerar förvaltaren.

I och med detta upprepas förra månadens budskap:

“Fonden har en tydlig inriktning på värdebolag och har därmed utvecklats svagt i den aktiemarknad som varit förhärskande hittills under 2020. Vi har stor respekt för de utmaningar som finns i världsekonomin, men när denna förbättras kommer innehavens inneboende kvalitet att leda till en betydande omvärdering.”


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR