• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF: Vaksam inställning till risk, dippar intressanta

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Viss försiktighet gentemot riskfyllda tillgångar är att rekommendera på kort sikt, då marknaderna mycket väl kan vara på väg in i en konsolideringsfas. Samtidigt bör potentiella marknadsfall överstigande 5 procent behandlas som köpmöjligheter.

Det skriver kapitalförvaltaren ODDO BHF AM SAS i en marknadsrapport.

Kapitalförvaltaren ser det som troligt att makroekonomiskt momentum kommer att förbättras de kommande månaderna. De faktorer som uppges stödja den bilden är effekter från Kinas stimulanspaket, ett lyft i eurozonen till följd av finansiella stimulanser om cirka 0,5 procent, fortsatt duvaktighet från ECB, samt amerikansk tillväxt som är nära sin potential mot bakgrund av Federal Reserves vänta-och-se-attityd.

“Visserligen reviderar analytiker fortfarande ned sina prognoser, men förväntningarna om 4 procents vinsttillväxt ser väl konservativa ut enligt oss, givet att försäljningstillväxten har legat på 6,5 procent de senaste två åren”, skriver kapitalförvaltaren.

ODDO BHF AM SAS väljer i detta läge att övervikta tillväxtmarknader relativt utvecklade marknader, och pekar på att tillväxtmarknaderna på 12 gånger vinsten (ett års framåtblickande) handlas kring multiplar under vad som var fallet under krisen 2015/2016. Vad som enligt kapitalförvaltaren, utöver kinesiska stimulanser, skulle utgöra en katalysator för en än mer aggressiv allokering mot tillväxtmarknader, vore ett handelsavtal mellan USA och Kina.

P/E-tal i USA, Europa och Japan de senaste fem åren. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

P/E-tal i USA, Europa och Japan de senaste fem åren. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Vid en jämförelse mellan aktiemarknaderna inom eurozonen och USA bedömer ODDO att eurozonen, justerat för sektorer och då främst teknologi, handlas till en rabatt om endast 5 procent mot USA. Så som förutsättningarna ser ut är den rabatten inte tillräcklig, enligt kapitalförvaltaren, som mot bakgrunden av en svag euro överviktar exportintensiva företag i eurozonen, över inhemskt fokuserade bolag.

Vad gäller statsobligationer håller sig ODDO borta från dessa så länge det inte finns en större klarhet kring brexit, trots rallyt efter ECB:s annonsering av refinansieringsåtgärder.

“Osäkerhet kring brexitfrågan börjar testa investerares nerver och kan komma att trigga betydande volatilitet”, skriver ODDO BHF AM SAS.

Kapitalförvaltaren konstaterar att spread-kontraktionen för high yield-obligationer sannolikt håller på att stanna av, men att det vore värt att öka exponeringen vid händelse av betydande spread-vidgningar.

“För att sammanfatta tar vi hem vissa vinster i europeiska small- och midcap-bolag och ökar våra positioner i aktieindex-hedgar, samtidigt som vi är fortsatt investerade. På detta sätt bygger vi upp konvexa portföljer med attraktiva risk/reward-profiler”, skriver ODDO BHF AM SAS.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR